Undervisningsprogram

Undervisningsprogram
Alderdom med trygghet
Målgruppe: Heimeteneste og sjukeheim
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Ein god midlertidig heim
For tilsette i mottak for einslege mindreårige asylsøkjarar
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Endringsagentar
Forebygging av kjønnslemlesting hos jentebarn
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Endringsagenter.no
Nasjonalt opplæringstilbod om negativ sosial kontroll og æresrelatert vald
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Frå flukt til fellesskap
Målgruppe: Barnehage, skule eller tenester som involverer barn/unge og deira familiar med fleirkulturell bakgrunn.
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Hjelp til hjelperen
Målgruppe: Ledere og hjelpere som opplever stress, utbrenthet og fatigue.
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Kriseteamskulen
Målgruppe: Kommunale psykososiale kriseteam og andre som har ei rolle i oppfølging av menneske i krise
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Livet på timeplanen
Målgruppe: Tilsette i skulen
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Mentorradikalisering.no
Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Digitalt
Rusogvold.no
Målgruppe: Behandlarar, miljøpersonale og saksbehandlarar i spesialisthelsetenesta og kommunane
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Sensorimotorisk psykoterapi Nivå 1
Målgruppe: Psykologer, leger eller 3-årig helsefaglig utdanning med relevant klinisk praksis eller videreutdanning.
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Sinnemestring - Brøsetmodellen
Målgruppe: Tilsette i kommunale tenester innanfor psykisk helse, rusfeltet, barneverntenesta og ungdom med aggresjonsproblem.
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Traumebehandling i vest
Målgruppe: DPS og kommunal psykiatriteneste
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Trygg - forebygging av vald
Målgruppe: Kommunar i region vest
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Digitalt
Trygg til handling
Opplæringsprogram om vald og overgrep for alle som jobbar med barn og unge
Gå til nettside
Undervisningsprogram
Digitalt
Trygge fagfolk med traumekompetanse
Kompetanseutvikling for deg som jobber med barn, unge og familier
Gå til nettside