Menneske treng menneske

Menneske treng menneske er for deg som er frivillig og møter menneske frå andre kulturar.

Tre filmar:

Helande fellesskap

Å delta på fritidsaktivitet kan gje meining og meistring, sosialt fellesskap og glede. Det å ha ein fast avtale i veka kan bety ein forskjell i livet til den som deltar. Å ha sosial tilhørighet kan påvirka vår psykiske helse, det har ein verdi ut over det som skjer her og nå.

 • Kva gjer det med deg å høyra kor viktig sosiale fellesskap er? 
 • Kva gjer det med deg å høyra at deltaking i aktiviteter saman med andre er helande? 
 • Kva betyr det for deg å ha sosiale fellesskap? 
 • Drøft gjerne innhaldet i filmen med andre frivillige. 

Aktivering og regulering

Belastningar (traumer) i livet kan setje seg de i kroppen og i hodet. Dei kan brått «vakne» gjennom ulike triggarar; lyd, lukt, gjenkjenning, minner, som igjen kan gje voldsomme og uforståelege  reaksjonar. No skal vi snakke om nettopp det, korleis vi  kan bli aktivert i hode og kropp, og kva som kan hjelpe med å regulera reaksjonane.  

Om korleis historiane våre preger reaksjonsmønstre og følelsar på måter som kan vera vanskeleg å forstå for andre, og korleis vi kan reagera i møte med andre sine historiar og reaksjonar. Vi vil sjå på kva som kan vera hjelpsomt for oss sjølv og den andre. 

 • Kva gjorde det med deg å lytta til denne filmen om aktivering og regulering? 
 • Veit du om du sjølv har “triggere” som gjer at du kan mista kontrollen eller få reaksjonar som overvelder deg? 
 • Kva gjer det med deg når du blir trigga…? 
 • Korleis kan du støtte deg sjølv når du vert overvelda? 
 • Korleis kan du støtte menneske som får overveldande reaksjoner? 
 • Kva hjelp kan du gje, utan at det bryt dine grenser? 
 • Kva treng du for å finne rett balanse mellom avstand og nærhet? 
 • Reflekter over tema regulering og samregulering 

Kultursensitivitet 

Vi er alle ein del av en kulturell oppvekst og kontekst. Kultur finst like mykje hos oss som etnisk norkse som hos menneske frå andre kulturar. Iblant kan det vera lurt å utforska eigne verdiar, kultur og forståelse – og sjå om det gjev oss betre «briller» og forståelse i møte med andre som tar andre valg enn oss sjølv, til dømes i høve religion og tru.  

Flyktningar er først og fremst mennesker. 

Kultursensitivitet handlar om korleis vi kan utforska og møta menneske med ein annan historie enn oss sjølv på ein respektfull måte. 

Det handlar om å ha eit ope sinn i møte med andre og at vi kan bli merksame på korleis vi sjølv blir i møte med mennesker som trur, tenkjer og lever annleis enn oss sjølv. 

 • Kor bevisst er du din eigen kulturelle bakgrunn, verdiar og haldningar? 
 • Tenk på eit menneske med fleirkulturell bakgrunn du kjenner. Finn likheter (ikke ulikheter).   
 • Kva skjer i deg når den du er sammen med har haldningar du er sterkt uenig i? 
 • Religion og tru kan ha stor plass i mennesker sine liv, og det er lurt å vera førebudd på at andre sitt levesett kan utfordra deg. Reflekter over korleis du kan møte mennesker som har annan religiøs overbevisning enn deg sjølv.  
 • Korleis skape tillit på tross av religiøse og/eller kulturelle ulikheter? 

Fire minutter, øye for øye, mellom europeere og flykninger ⁂ Flyktning.net  4.55 min 

Mellommenneskelig kompetanse i traumebevisst arbeid: Disputas Cand.polit Marlene Bruun Lauridsen | UiT  

Kartlegge egen interkulturelle kompetanse ICCtoolNO.pdf (coe.int) 

©2023. RVTS Vest

Menneske treng menneske er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring