Om nettsida

Nettsida er laga for frivillige organisasjonar som ynskjer å bli tryggare i møte med menneske med fluktbakgrunn og traume.

Undersøkingar nasjonalt synleggjer at flyktningar deltek mindre i samfunnet og i frivillig arbeid enn etnisk norske innbyggjarar. 

Forsking viser at dei aller fleste som kjem nye til landet vårt ynskjer å bidra, og me veit kor viktig det er med sosiale fellesskap for å kjenna tilhørighet og unngå utanforskap.

Frivilligheita kan ha ei sentral rolle i alle mennesker sine liv. Gode møteplassar på fritida kan vere avgjerande for den psykiske helsa til menneske utan familie og med lite nettverk.

Filmar

På nettsida finn du tre filmar  som kan brukast på fellesmøter for frivillige, eller dei kan sjåast av kvar og ein heime.

Innhaldet er eigna til å dela til Frivillighetssentraler, lag og organisasjonar, politikarar og andre interesserte.

Tema i filmane:

 • Helande fellesskap
 • Aktivering og regulering
 • Kultursensitivitet 

Kunnskapsgrunnlag:

Vi har tatt utgangspunkt i forskning innanfor flyktningar, traume og psykisk helse. Innhaldet er også basert på innspel frå Røde Kors og DNT/Stavanger Turistforening.

 • Bath H (2015)  The Three Pillars of TraumaWise Care: Healing in the Other 23 Hours.  file:///L:/Skole/Fag%20lit/Bath%203%20pillars%2023_4_Bath3pillars.pdf 
 • Dybdahl R., Christie H. J., Eid J. (2006) Psykososialt arbeid med barn og familie som er asylsøkere og flyktninger i Norge.  
 • Hayward M. (2017) Teaching as a primary therapeutic intervention for learners from refugee backgrounds. Intercultural Education 28(1):1-17 
 • Kumar, Loveleen (2001). Djulaha! Om å forstå annerledeshet. Høyskoleforlaget.  
 • Kumar, Loveleen (1997). Mulighetenes barn, å vokse opp med to kulturer. 
 • Kåsin, O. (2008). Flerkulturell – hva er de og hvem er de? I A. M. Otterstad (Red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold : fra utsikt til innsikt (s. 55-77). Universitetsforl.  
 • Rugkåsa, M. (2008). Majoriteten som premissleverandør i “flerkulturelt” arbeid. I A. M. Otterstad (Red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold : fra utsikt til innsikt (s. 78-95). Universitetsforl. 
 • Montgomery, E. et al. (2010) Trauma and resilience in young refugees: A 9-year follow-up study Development and Psychopathology 22(2):477-89 
 • Nordanger, Dag Øystein, Braarud, Hanne cecilie (2017). Utviklingstraumer – regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Fagbokforlaget. 
 • Solberg, Ø., Nissen, A., Cauley, P., & Andersen, A. J. (2020).  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2020). Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study 

Kontakt

Dersom du ynskjer meir informasjon om korleis du eller din arbeidsplass kan nytte Menneske treng menneske, så kan du kontakte fagansvarleg for kompetansepakken, Beate Gauden.

E-post:

beate.gauden@helse-bergen.no

For tekniske spørsmål om nettsida:

rvts@helse-bergen.no

©2023. RVTS Vest

Menneske treng menneske er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring