Previous slide
Next slide

Aktuelt

Vi søker ein erfaren fagperson med kjennskap til arbeid med kriser, beredskap og psykososial oppfølging.

RVTS Vest dekker fylka Rogaland og Vestland og arbeider på tvers av etatar og sektorar. Senteret har rundt 25 tilsette fordelt i tre område; “Barn og unge”, “Vaksne” og “Kommunikasjon og implementering”. Senteret skal samordne og styrkje kompetansen og kvaliteten i tenesteapparatet på tema traume og kriser, sjølvmord, vald og flyktningehelse. Senteret jobbar med konsultasjon, undervisning og nettverksbygging. Senteret samarbeider med sentrale styresmakter og nasjonale fagmiljø på tema.

Arbeidsoppgåver

Stillinga skal styrkje senteret sitt arbeid med kriser, psykososial beredskap og kommunale kriseteam. Dei tilsette i senteret må kunne leie kompetanseprogram og bidra med undervisning og rettleiing

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Kompetanse på arbeid med kriser og beredskap, med vekt på psykososial oppfølging
 • Erfaring frå arbeid med vaksne og familiar
 • Rettleiings- og undervisningskompetanse
 • Erfaring med digitalisering er ønskeleg
 • Erfaring frå prosjektarbeid er ønskeleg

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • Omstillingsvilje
 • Ansvarskjensle for eigne og senteret sine prosjekt

Vi tilbyr

 • Tilhøyre i eit anerkjend fagmiljø
 • Kultur for fagleg og personleg utvikling
 • Stor fridom til å utforme innan eigne ansvarsområde
 • Løn og arbeidsvilkår etter Helse Bergen sitt avtaleverk

Kurset har fokus på opplæring i metoder som +prat og leirbålet.


+Prat er en gruppesamtale som søker å anerkjenne og styrke positive egenskaper og ressurser, og hjelper å finne løsninger på utfordringer ved å fokusere på egne erfaringer med å lykkes.

Leirbålet er en metode utviklet for at vi skal få avreagere og bli bevisste på hva som påvirker oss, i arbeid hvor man møter mye menneskelig smerte. Metoden er utviklet av Per Isdal ved Alternativ til vold. Han har satt sammen tilnærminger fra traumeterapi og emosjonsfokusert terapi og laget en metode som allerede er mye brukt, særlig på steder hvor man møter mye menneskelig smerte gjennom yrke eller frivillig arbeid.

Målgruppe:

Ledere eller andre fagpersoner som har ansvar for å leder grupper gjennom slike prosesser.Dato og tid: 19.10.2023 kl. 09:00-15:00
Sted: RVTS Vest, Ulriksdal 2, 5009 Bergen
Pris: 800 pr person
Antall deltakere: Maks 30, minimum 16

Kursholdere er Geir Olsen og Jorunn Helle.

Vi arrangerer ein ny serie med basisdagar i vårt opplæringsprogram Kriseteamskulen.

Kriseteamskulen er for medlemmer i kommunale psykososiale kriseteam i Vestland og Rogaland. Dei fire basisdagane vert denne gongen arrangert kun i Bergen og med fysisk oppmøte.

Basisdagar

Basisdag 1: «Organisering og drift av kriseteamet» og «Teamets arbeid etter selvmord» avholdes 3. november.
Basisdag 2: «Grunnleggande traumeforståing», «Kva skjer med menneske i krise?» og «Kriseteamets arbeid når barn er rammet eller berørt av hendelser» avholdes 5. desember.
Basisdag 3: «Psykososial førstehjelp» og «Teamets arbeid med flyktninger og flerkulturelle» avholdes 6. februar.
Vi kjem tilbake med dato for den fjerde dagen, kor tema er «Belastninger for hjelpere» og «Belastningsspykologi og indirekte traumatisering».

Gå til Kriseteamskulen si nettside for meir informasjon og meld deg på.

Vi ønsker nye og gamle kriseteamskuleelevar hjarteleg velkomne!

Den 19. oktober arrangerer Haugalandnettverket og RVTS Vest en fagdag om giftig kontroll i religiøse kontekster. Vi spør: Hvordan skjer negativ og skadelig kontroll i religiøse kontekster og hvordan kan vi forebygge?

Sammen med forskere, fageksperter og brukerstemmer skal vi blant annet utforske og sette fokus på hvordan tidligere trospåvirkning setter dype spor, om tro, identitet og psykisk helse, hvordan fenomenet skadelig sosial kontroll kan utarte seg i religiøse kontekster og trosmiljøer, om psykiske konsekvenser og hvor stor kontrollerende makt det er i å tenke at det er «vår gruppe eller familie» som representerer det gode. Fagdagen vil også sette fokus på forebyggende tiltak, tiltakskjede og spissende funksjoner i hjelpeapparatet.

Arrangementet er i regi av Haugalandsnettverket mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, som består av Tysvær kommune, Karmøy kommune, Haugesund kommune, Vindafjord kommune, IMDi, Rogaland fylkeskommune og RVTS Vest.

Målgruppe:

Barnevern, skole, familievern, utekontakt, politi, flyktningehelsetjenester, rus/psykisk helse, BUP, DPS, samt frivillige organisasjoner, menigheter og trosamfunn.

Forelesere:

Samra Akthar

Statssekretær Arbeids- og Inkluderingsdepartementet.

Tor Håkon Eiken

Eiken er familiefar fra Bergen med lang fartstid som pastor og bedriftsleder. Han var tidligere nestleder i Skeivt Kristent Nettverk, og jobber nå som prest i Den norske kirke. Han har gitt ut boka «Starten» og er mannen bak podcasten «tro, håp og ærlighet.» hvor han deler av sin re-tro med oss andre.

Dr. Kari Halstensen

Psykolog, gruppepsykoterapeut ved Modum Bad. Halstensen tok i 2023 en doktorgrad om depressive lidelser og relasjoner. Der fant hun blant annet at pasienter får reduserte symptomer etter endt psykodynamisk behandling.

Tom Landås

Leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Haugalandet og er politiker for KRF.

Elisabeth Harnes

Harnes er spesialkonsulent ved RVTS Vest, har MA i religionsstudier og er familie og psykoterapeut. Elisabeth har i en årrekke jobbet med og koordinert senterets arbeid med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og radikalisering og voldelig ekstremisme, både i tjenesteapparat, diaspora og berørte miljøer. Hun leder RVTS nasjonale opplæring “Endringsagenter” om forebygging av negativ sosial kontroll og RVTS Vest nasjonale opplæring om forebygging av radikalisering mot voldelig ekstremisme.  

Alyas Karmani

Psykolog, imam og tidligere ekstremist fra Bradfort, UK. Han har jobbet med temaer som: Seksuell helse, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, vold i nære relasjoner, voldelig ekstremisme og psykisk helse i over 20 år. Arbeidet hans er forankret i transkulturell psykologi og tverrkulturell kommunikasjon. Karmani er også medvirkende i filmen «JIHAD- A Story of the Others» av Deeyah Khan.

Sted:

Karmsund videregående skole

Tid:

09.00-15.30

Påmelding:

Fagdagen er uten avgift, men det er bindende påmelding. Påmeldingsfrist er 5. oktober!

Fagdagen streames ikke.

Illustrasjonsbilde hentet fra Pexels

21. februar 2024 arrangerer vi webinar om grunnleggande kunnskap om sunn, bekymringsfull, grenseoverskridande og skadeleg seksuell atferd (SSA) hos barn og unge.

Kva veit vi om barn og unge med bekymringsfull seksuell atferd? Kva seier forskning og erfaring? Korleis identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som vekker bekymring? Kva gjer du når får ei slik sak på bordet? 

Kunnskapen er nyttig for alle som jobbar med barn og unge. Dagen er også et grunnlag for dei som ynskjer vidare opplæring i kartleggingsverktøy, utgreiingsverktøy og behandlingsverktøy, til dømes Play It Right, PROFESOR og AIM-3.

Tema: 

 • Begrepsavklaringar 
 • Sunn seksualitet/seksuell utvikling 
 • Barn og unge med grenseoverskridande seksuell atferd 
 • Kartleggingsverktøy – med hovedfokus på Trafikklyset 
 • Digital seksuell atferd 
 • Bruk av porno blant barn og unge 
 • Behandling; kven/kva/kor? 
 • Nettressursar 

Målgruppe: 

Alle interesserte fagpersonar (barnevern, helsesjukepleiarar, fastlegar, psykologar, skule, barnehage, BUP, PPT, Statens Barnehus, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, politi mm.) 

Praktisk informasjon: 

Påmelding kr 250,-. 

Dato: 21. februar 2024. 

Tidspunkt: 0900-1500 

Påmeldingsfrist: 14. februar

Foredragshaldarar: 

Mette Garmannslund

Psykologspesialist

Steinar Hvål

Psykologspesialist

Relevant: 

Seksuellatferd.no 

rvtsvest.no/profesor 

Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep (ressursside)

Klinikk for krisepsykologi og RVTS Vest inviterer til 12-dager-kurset Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon

Terapeutisk arbeid med kronisk traumatiserte mennesker, det vil si mennesker som har vokst opp med omfattende vold, overgrep og neglisjering er komplekst, og krever en annen og mer omfattende metodikk og forståelse enn enklere traumetilstander.

Symptombildet er ofte omfattende, kan være krevende for behandlere å forholde seg til, og kan overvelde og forvirre terapeuten.

Kurslederne vil gi en grundig presentasjon av den indre dynamikken hos en kronisk traumatisert person, samt ens relasjoner med omverden, også behandlere, slik at symptombildet gir mening ut fra hva pasienten har opplevd.

Teoretisk forståelse:

Den teoretiske forståelsen baserer seg i hovedsak på teori om strukturell dissosiasjon av personligheten («The Haunted Self, Van der Hart, Nijenhuis & Steele 2006), samt videreutviklingen etter dette («Trinity of Trauma» vol 1-3, Nijenhuis 2015, 2017). Annen teori og forskning vil også bli gjennomgått.

Med utgangspunkt i denne forståelsen vil deltakerne få en forståelse av hvordan ulike symptomer oppstår som erstatningshandlinger for ulike behov, og hvordan en kan arbeide med gradvis å erstatte disse handlingene med adaptive handlinger.

Videre vil det være fokus på hvordan terapeut og pasient kan arbeide med ulike fobier pasienten har mot mentalt innhold, tilknytning og dissosiative deler. Rollespill og videoer fra behandlingstimer vil vise tilnærminger til å arbeide med indre stemmer og dissosiative deler, samt hvordan integrere traumatiske minner. Forskning og differensialdiagnostikk vil også bli gjennomgått.

Kursrekken presenterer en integrert form for behandling, der en ser på mennesket som en helhet, hvor tanker, følelser, kroppslige funksjoner og fornemmelser, sansing, persepsjon og interaksjon med sosialt miljø må sees på som helhet der en handler med utgangspunkt i grunnleggende behov.

Begge kursholderne vil være til stede under hele kurset for å gi utfyllende informasjon, bidra til diskusjon, og hjelpe til med rollespill og gruppearbeid. Det vil, så langt det er kapasitet til det, bli tilbudt veiledning i grupper eller individuelt utenom kursdagene

Målgruppe:

Undervisningsopplegget vil passe for behandlere som ønsker å utvikle eller videreutvikle sin kompetanse med å arbeide med pasienter som er omfattende traumatiserte, eller andre profesjonelle som ønsker å få innblikk i forståelse og behandling av traumatiserte personer. Det kreves minimum 3 års helsefaglig eller sosialfaglig høyskoleutdanning for å delta.

Kurset vil først og fremst være rettet mot behandling av voksne, men vil også ha et barneperspektiv, der en vil se på hvordan traumatisering gir seg til uttrykk hos barn, og vil være nyttig også for profesjonelle som arbeider med barn.

Forelesere:

Marianne Straume og Arne Blindheim, begge fra Klinikk for krisepsykologi. Mer informasjon om dem i PDF-invitasjonen.

All praktisk informasjon finner du i invitasjon under.