Previous slide
Next slide

Aktuelt

Som hjelpere møter vi mennesker som bærer på sterke historier, og vi kan oppleve situasjoner som gjør særlig inntrykk. Hva skjer i oss da? 

Tekst: Jorunn Helle 


Å høre sterke historier med grufulle beskrivelser kan være overveldende. Noen ganger hører vi detaljer fra tortur eller overgrep. Dette kan skape kraftige følelsesmessige reaksjoner hos oss.  Andre ganger utsettes vi for svært ubehagelige situasjoner. Vi kan være vitne til utagering, oppleve utskjelling eller være vitne til selvskading eller selvmordsforsøk.  

Jorunn Helle, psykologspesialist, RVTS Vest.

Behov for å dele 

En vanlig reaksjon er å finne vår nærmeste kollega eller å «øse ut av oss» i lunsjen, uten å spare på detaljene. Ofte gjør vi dette uten å tenke på om det passer, eller hvordan det virker på kollegaene våre. Dette kalles sliming. Sliming beskriver hvordan vi overvelder hverandre ved å dele for mange detaljer for fort, samtidig som mottaker av historien er uforberedt.

Dette er naturlig, og handler ikke om at vi er uprofesjonelle eller burde tåle det bedre. Vi trenger å kunne dele, og bør ha mulighet til det, men det er ikke nødvendig å dele de verste detaljene. Det finnes bedre metoder.

«Low Impact Disclosure» 

En metode for dette kalles Low Impact Disclosure (deling med lav effekt) og inneholder fire trinn. 

 1. Først må du bli klar over i hvilke situasjoner og med hvilket detaljnivå du deler historier. Er det nødvendig med alle detaljene? 
 1. Deretter advarer du den du vil dele med. Fortell at du har noe vanskelig eller traumatisk du har behov for å dele. 
 1. Be om tillatelse. Spør om lov til å dele, og om det passer nå. Da gir du den andre mulighet til å sette grenser. 
 1. bestemmer du deg for hvor mye du skal dele. Det er ikke nødvendig å dele de verste detaljene for at det skal være til hjelp for deg. Fortell i overskrift hva du har hørt eller opplevd. Ha fokus på tankene og de følelsesmessige reaksjonene det har skapt i deg. På den måten får du hjelp til å sortere og bearbeide sterke inntrykk. Samtidig ivaretar du kollegaene dine og unngår å skape de samme sterke reaksjonene hos dem. 

Det er viktig å ha et godt arbeidsmiljø som ivaretar den enkelte og gir rom for å kunne dele sterke inntrykk, men det er også viktig å lage gode rammer for dette. Har en det, vil det kunne bidra til å forebygge både sekundærtraumatisering og utbrenthet

Relevant:

Hjelp til hjelperen – ressursside for ledere og hjelpere som opplever stress, utbrenthet og fatigue på sin arbeidsplass. 

“Betydningen av psykisk helse for forebyggingsapparatets forståelse og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme”

Den 13. februar lanserte NKVTS rapporten «Betydningen av psykisk helse for forebyggingsapparatets forståelse og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme». Her stilles bl.a. annet spørsmål om hvilken rolle forståelse av psykisk helse spiller i forebyggingsarbeidet.


Les rapporten her: https://www.nkvts.no/content/uploads/2024/02/NKVTS_Rapport_2-24-Betydningen-av-psykisk-helse-radikalisering-ekstremisme.pdf

I Fredagsfokus belyser vi innholdet i rapporten og tar diskusjonen videre. Hva er voldelig ekstremisme? Hvordan skille mellom psykiske helseproblemer og ideologiske- og politiske overbevisninger? Hvilke tiltak finnes i hjelpeapparatet og hvordan rigger vi oss best mulig for å møte utfordringene i fremtiden?


Vi ser frem til en viktig og spennende prat!

I panelet:
Steinar Hvål, psykologspesialist
Mette Garmannslund, psykologspesialist
Espen Rutle Johansson, områdeleiar for Barn og unge
Elisabeth Harnes, spesialkonsulent

LEVE Hordaland og RVTS Vest arrangerer dagskonferansen “Ka é det du sier?” om holdninger til selvmord.

Holdninger til selvmord

Våre holdninger styrer hva vi ser og overser, og hvordan vi møter andre mennesker. Holdningen til selvmord og etterlatte kan også variere mellom kulturer, generasjoner og individer. Den kan gi mulighet for vekst, men også stengsler for åpenhet og ærlighet. Vår holdning til andre menneskers utfordringer kan redde liv.

LEVE Hordaland og RVTS Vest ønsker velkommen til en dagskonferanse med fokus på hvordan holdninger påvirker relasjonen mellom mennesker.

Praktisk

Dato: 22. mai 2024/ kl. 09.00 -16.015
Sted: Radisson SAS Bryggen / digital deltagelse
Arrangører: LEVE Hordaland og RVTS Vest

Konferansen arrangeres både fysisk og digitalt.

Se forelesere, program og meld deg på!

På bilete: Styringsgruppe for nettverket, beståande av kompetansemiljø, statsforvaltar samt kommunalsjefar og kommunerepresentar.

Nyleg var det samling i nettverk for førebygging av vald og overgrep.

Over 100 deltakarar frå 26 vestlandskommunar, kompetansemiljø og Statsforvaltar har hatt fokus på erfaringsdeling, refleksjon og planar knytta til førebygging og tidleg innsats.

– Nettverket sitt hovudmål er å styrke kommunane sitt arbeid med å sikre at barn og unge ikkje opplever vald og overgrep. Då må tilsette ha naudsynt kompetanse til å sjå, snakke med og handle når dei er bekymra. Vi satsar og på at nettverket bidrar til meir systematikk i implementering, opplæring og vedlikehald av naudsynt kompetanse, seier Bente Cecilie Foss (Statsforvaltar Vestland).

Bilde av Bente Cecilie fra Statsforvalteren.

Alt det jeg er

Samlinga starta med filmen Alt det jeg er, av regissør Tone Grøttjord-Glenne, der vi følger Emilie som var utsett for seksuelle overgrep i oppveksten. Tone Grøttjord-Glenne snakka både om prosessen med å laga filmen, men og korleis filmen vert nytta inn i Kunnskapsreiser. Alt det jeg er har laga ulike kunnskapsreiser knytt til dokumentaren, blant anna for NAV som svært mange NAV-kontor har gjennomført.

Ingfrid Vaksdal Brattabø frå Tannhelsetjenestens kompetansesenter viste fram korleis den digitale kunnskapsreisa for tannhelsepersonell vert nytta. Det vert forska på resultat av opplæringa og preliminære resultat finn at dei tannklinikkane som har gjennomført Kunnskapsreisa, jamt over rapporterer om auka kunnskap om vald og overgrep, samt meir tryggleik i samtalar med barn og unge. I tillegg vert det sendt fleire bekymringsmeldingar frå tannklinikkar som har gjennomført opplæringa i forhold til dei som enno ikkje har fått opplæringa.

Bilde av Jill og Jannicke.
F.v: Jill Bru Johansen og Jannicke Sandvik, barnevernleiar Sørfjorden barnevernstjeneste.

Jill Bru Johansen, einingsleiar for skule og PPT i Vaksdal kommune fortel at Vaksdal er ein “Alt det jeg er-kommune” og starta opp med Kunnskapsreiser i år.

– Barn og unge er avhengige av vaksne som er modige og trygge, og som kommune må vi satse på kunnskap og kompetanse både til barn, unge, foreldre og ikkje minst tilsette, seier ho. Vi gler oss til å høyre meir om deira erfaringar etter kvart.

I si førelesning hadde Bjørn Brunborg frå RKBU Vest vekt på tiltak som kan rettleie og støtte foreldre, som tross alt der den aller viktigaste ressursen for barn og unge.

Systematisk arbeid mot vald i nære relasjonar

Bilde av Birthe Blokhus.
Birthe Blokhus.

I Stord kommune har dei jobba systematisk med handlingsplan mot vald i nære relasjonar, kunnskap til barn og unge og tryggleik for tilsette.

Einingsleiar førebyggande tenester, Birthe Blokhus, delte erfaringar frå arbeidet og viste til støtteverktøyet valdsfri.no, som kommunane Fitjar, Bømlo og Stord nyttar til samtalar om temaet, internt i tenestene og i kontakt med familiar. Ressursen fins på 14 ulike språk.

Randi Mossefinn frå RVTS Vest trakk fram barn og unges stemmer i gjennomgang av to viktige handlingsplanar; Opptrappingsplan psykisk helse og Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og unge og vold i nærer relasjonar.

Samlinga vart avrunda med gruppearbeid og refleksjon på tvers av kommunane. Det kom fleire gode refleksjonar etter gruppearbeidet, som både viser kompleksiteten i arbeidet, betydninga av å snakke saman, dele erfaringar og verte inspirert.

– Vi oppsummerer samlinga med at kunnskap og kompetanse er viktig, og naudsynt for at vi har MOT nok til å sjå og ikkje minst MOT nok til å handle! Tusen takk for ei strålande samling! seier Linda Kvalvik, som er kontaktperson for nettverket. – Vi tek også sikte på å få etablert ei ressursgruppe i løpet av året. Her vonar vi at relevante fagmiljø og brukarorganisasjonar vært med!

Kontakt Linda Kvalvik, dersom du er interessert i å vite meir om nettverket.

Relevant:

RVTS Vest og Statens Barnehus Bergen arrangerer webinar om kartleggingsverkøyet PROFESOR.

PROFESOR er eit kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med ungdom og unge vaksne som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handligar.

– På webinaret vert det ei systematisk gjennomgang av bakgrunn og bruk av verktøyet. Det vert lagt tilrette for dialog, seier psykologspesialistane Steinar Hvål, Cathrine Eide og Mette Garmannslund Ekenes. – Vi anbefaler å melde seg på saman med ein kollega. Det er viktig å ha ein person å trene saman med. I løpet av webinaret er det satt av tid til å diskutere med sidemann eller i ei lita gruppe.

Om PROFESOR

PROFESOR er et kartleggingsverktøy og strukturert sjekkliste fagfolk kan bruke for å identifisere beskyttande faktorer og risikofaktorar, for ungdom og unge vaksne (12–25 år) som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handlingar.

PROFESOR er meint brukt ved planlegging av intervensjonar, for å hjelpe den unge til ei betre seksuell og relasjonell helse, og på den måten forebygge tilbakefall av grenseoverskridande seksuell atferd.

Kanadiske Dr. James Worling har utvikla PROFESOR. Verktøyet er omsatt til norsk i samarbeid med Worling, Ressursenheten V27 ved Betanien sjukehus og RVTS Vest. 

Webinaret vil kunne sette deltakaren i stand til å bruke PROFESOR i sitt arbeid. PROFESOR er gratis og fritt tilgjengeleg for bruk og nedlastning.

Førebuing til webinaret

Vi oppmodar om å kikke på skåringssskjema, skåringsassistent og brukarrettleiing, som ligg på www.rvtsvest.no/profesor og ressurssida til James Worling, www.profesor.ca.

Praktisk informasjon:

Dato: 23. april 2024
Tidspunkt: 09.00 til 15.00
Avgift: 250,- 

Gå til påmelingsskjema!

Tema:

 • Bakgrunn for utvikling av verktøyet
 • Målgruppe og bruksområde
 • Gjennomgang av beskyttande faktorar og risikofaktorar ved bruk av kasuseksempler
 • Skåring og handtering av resultat frå kartlegginga
 • Vegen vidare

Etter fagdagen vil du:

 • Ha god kjennskap til PROFESOR.
 • Bruke PROFESOR som eit utgreiingsverktøy, kartleggingsverktøy og som sjekkliste.
 • Bruke PROFESOR i planlegging av tiltak, støtte, tryggleiksplanar og behandling.
 • Hjelpe kollegaer og andre til å bruke verktøyet.
 • Bruke PROFESOR som hjelpemiddel i samrådsmøter og rettleiingsmøter.

Målgruppe:

Fagpersonar som har basiskunnskap om barn og unge som har utført grenseoverskridande seksuelle handlingar. Det er ein fordel med erfaring i bruk av kartleggingsverktøy.

Foredragshaldarar:

Psykologspesialist Mette Garmannslund Ekenes
Psykologspesialist Cathrine Eide
Psykologspesialist Steinar Hvål

Webinaret er en del av en rekke webinarer som de 5 RVTS:ene og BUFdir (Barne- ungdom- og familiedirektoratet) samarbeider om i 2024.

Med webinarene vil vi sette fokus på TryggEst-modellen. Vi ønsker å belyse de potensialer og utfordringer som TryggEst-teamene kan stå ovenfor, og hvor de kan innhente hjelp og bistand til sitt arbeid.

I webinaret møter du:

Bjørn Øvrum og Ingjerd Hansen 

Felles Forebyggende enhet, Oslo politidistrikt

Janne Waagbø

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Johan Inge Greff

Fra Nasjonalt samisk kompetansesenter

Hege Nesset

Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Oslo Politidistrikt.

Praktisk

Deltagelse på webinaret er gratis. Lenke til webinaret blir sendt til deltagerne før oppstart.

Relevant:

Trygg til TryggEst i vest