Traumebehandling i vest

Traumebehandling i Vest

Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

woman
Foto: pixabay.com

Opplæringa bygger på nyare tenkning innan fagfeltet, med fokus på både PTSD og konsekvensane av relasjonelle traume i oppveksten. Sistnevnte er ofte pasientar med sammensette symptomar og overveldande historiar, som utfordrar oss fagleg og personleg.

Traumefeltet gir viktige bidrag til forståing av desse pasientane, og korleis ein kan forholde seg til både traumehistorien og arbeide med noverande symptomar og dagleg fungering.

Målet for opplæringa er å gje deltakarane auka forståing og tryggleik i møtet med pasientar utsett for traumer. Dette handlar både om å tileigne seg nyttige redskaper i det praktiske kliniske arbeidet, men også om eigen ivaretaking som hjelpar.

”Traumebehandling i Vest” er eit kompetansehevande tiltak for heile DPS og kommunal psykiatriteneste, det vil seie alle behandlarar og miljøpersonale ved samtlige avdelingar. Opplæringa vil på denne måten kunne gi ei samlande fagleg forståing for pasientar utsett for traumer.

Det eittårige programmet består av 5 heile undervisningsdager, samt rettleiing i grupper mellom samlingane. Rettleiinga vil foregå enhetsvis, og vil vere eit viktig supplement for å overføre teoretisk kunnskap til praktisk klinisk arbeid. Undervisningsdagane vil veksle mellom undervisning, øvingar og summing i grupper.

Kontaktperson

Sylvi Ramsli Fiskerstrand
Psykologspesialist
Telefon: 92 24 29 86
Email: sylvi.fiskerstrand@helse-bergen.no

Logg inn

Lukka område for dei som deltek på programmet. Her finn du presentasjonar frå undervisning og anna informasjon knytta til undervisninga.

RVTS Vest satsar på eit eittårig opplæringsprogram innanfor traumeforståing og traumebehandling. Målgruppe for opplæringsprogrammet er DPS og kommunal psykiatriteneste.

Sylvi R. Fiskerstrand
Sylvi R. Fiskerstrand

For tida køyrer vi opplæringsprogrammet “Traumebehandling i vest” for Betanien DPS i Bergen og Indre Sogn Psykiatrisenter i Sogn og Fjordane. Over nyttår skal Bjørgvin DPS starte med opplæringa. Kommunal psykiatriteneste deltek også saman med DPSane.

Psykologspesialistane Marie-Christine Merametdjian og Sylvi Ramsli Fiskerstrand har utvikla opplæringsprogrammet, som bygger på nyare tenkning innanfor fagfeltet, med fokus på både PTSD og konsekvansene av relasjonelle traumer i oppveksten.

– Sistnevnte er ofte pasientar med samansatte symptomar og overveldande historiar, som utfordrar oss fagleg og personleg. Traumefeltet gjev viktige bidrag til forståing av desse pasientane, og korleis ein kan forholde seg til både traumehistoria og arbeide med noverande symptomar og dagleg fungering, seier Sylvi og Marie-Christine.

Marie-Christine Merametdjian
Marie-Christine Merametdjian

– Målet for opplæringa er å gje deltakarane auka forståing og tryggleik i møtet med pasientar utsett for traumer. Dette handlar både om å tileigne seg nyttige reiskapar i det praktiske kliniske arbeidet, men og om eiga ivaretaking som hjelpar, seier dei.

”Traumebehandling i Vest” er eit kompetansehevande tiltak for heile DPS og kommunal psykiatriteneste, det vil seie alle behandlarar og miljøpersonale ved samtlige avdelingar. Opplæringa vil på denne måten kunne gje ein samlande fagleg forståing for pasientar utsett for traumer.

Programmet består av 5 heile undervisningsdagar,samt rettleiing i grupper mellom samlingane. Rettleiinga foregår enhetsvis, og er eit viktig supplement for å overføre teoretisk kunnskap til praktisk klinisk arbeid. Undervisningsdagane veksler mellom undervisning, øvingar og summing i grupper.

Dette meiner deltakarar på opplæringsprogrammet

 

Meget godt forberedt, oppriktig engasjert – imponert over deres kunnskap!

 

Takk for nok en spennende dag med høy kvalitet på innhold og presentasjon!

 

Svært fornøyd med fremføring. Var i stand til å trekke paralleller til mitt arbeid. Lærerikt!

 

Matnyttig!

 

Er du interessert i å vite meir om opplæringsprogrammet, kan du kontakte oss på rvts@helse-bergen.no