Undervisningsprogram

Lukka undervisning

Målgruppe: Deltakarar på undervisningsprogram tilpassa ei teneste (og ikkje tilknytta eit bestemt undervisningsprogram)

Gå til nettside

Alderdom med trygghet

Målgruppe: Heimeteneste og sjukeheim

Gå til nettside

Avdekking - kva så?

Målgruppe: Barneverntenester

Gå til nettside

Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme

Målgruppe: Utekontakt, familievernkontor, barnevern, lærarar, politi m.fl

Gå til nettside

Endringsagentar

Målgruppe: Kvinner i miljø kor omskjering skjer

Gå til nettside

Konsultasjonsteam om vald og seksuelle overgrep

Målgruppe: Lærarar, barnehagetilsette, helsepersonell, tannhelsetenesta og andre fagfolk som møter barn

Gå til nettside

Livet på timeplanen

Målgruppe: Tilsette i skule

Gå til nettside

Kompetanseheving for helsestasjon

Målgruppe: Tilsette i helsestasjon

Gå til nettside

Kompetanseheving for svangerskapsomsorgen

Målgruppe: Jordmødre og fastlegar

Gå til nettside

Kriseteamskulen

Målgruppe: Kommunale psykososiale kriseteam og andre som har ei rolle i oppfølging av menneske i krise

Gå til nettside

Kursdagar om traume

Målgruppe: PBU og kommunalt barnevern

Gå til nettside

Sinnemestring - Brøset

Målgruppe: Psykisk helse og rus/ barnevern i kommunane, familievern, DPS og spesialisthelseteneste.

Gå til nettside

Traumebehandling i vest

Målgruppe: DPS og kommunal psykiatriteneste

Gå til nettside

Traumebevisst omsorg - institusjon

Målgruppe: Barneverninstituasjonar

Gå til nettside

Trygg - eit program for å forebygge vald

Målgruppe: Kommunar i region vest

Gå til nettside

Trygg til handling

Målgruppe: Alle som jobber med barn og unge

Gå til nettside