Ein god midlertidig heim

Kompetanseprogram for tilsette i mottak for einslege mindreårige asylsøkjarar

Ein god midlertidig heim er eit kompetanseutviklingsprogram for tilsette i mottak for einslege mindreårige asylsøkjarar.

Arbeidet bygger på̊ tidligere erfaringer med Et godt midlertidig hjem (Utvikla av RVTS Sør) og Veileder i traumebevisst og relasjonsbasert omsorgProgrammet vert gjennomførd i kvart enkelt mottak og er for alle tilsette.

Det skal vere eit innleiande og avsluttande møte med mottaksleiar, barnefagleg ansvarlege og evt.
andre fagansvarlege i kvart enkelt mottak, samt  kontakt med leiing undervegs i prosjektperioden. 

Målet med opplæringen:

Bidra til eit fagleg godt omsorgstilbod for einslege mindreårige asylsøkjarar i mottak.

Læringsmål:

  • Utvikle kompetanse, verdiar/haldningar og ta i bruk enkle metodiske verktøy som gir grunnlag for god traumebevisst- og relasjonsbasert omsorg
  • Styrke barne- og flyktningefagleg kompetanse.
  • Meistrings- og ressursfokus i kvardagen med auge for kva ungdommane lykkast og bidreg med
  • Støtte ungdommane i daglege utfordringar, deira uavklarte livssituasjon og håp for fremtida
  • Medvirke til trygge og ivaretakande vaksne som er sensitive for ungdommane sine behov
  • Auka forståing og tryggleik i møte med brukarar som har opplevd omfattande traumatisering
  • Fokus på arbeidsmiljø og trivsel, som eit viktig grunnlag for å stå samla og godt rusta til å vere gode hjelparar
  • Forstå samanheng mellom traume og reaksjonar
  • Felles språk, forståing og tilnærming

Programmet kan tilpassast lokalt etter behov på̊ det enkelte mottak.

Kontaktpersonar for Ein god midlertidig heim:

Ein god midlertidig heim

Patrick O'Loughlin

Psykologspesialist
Mobil: 47 23 83 77

Program for samlingane:

Avklaringsmøte

Møte i forkant av Samling 1, varer i 2-3 timar. På møtet deltek mottaksleiar, barnesakkyndig ansvarleg og evt. andre ressurspersonar. Målet med møtet er
å forankre kompetanseutviklingsprogrammet.

Samling 1: Grunnkurs i traumeforståing

2 dagars grunnkurs i traumeforståing og traumebevisst omsorg. Kurset er særleg tilpassa arbeid med flyktningar og asylsøkarar.

Samling 2: Verdi- og haldningsarbeid. Traumebevisst- og relasjonsbasert omsorg i eit flukt- og migrasjonsperspektiv.

Arbeid med verdibasert og haldningsorientert arbeid som grunnlag for traumebevisst- og relasjonsbasert omsorg. 

Samling 3: Narrativ praksis. Tankekart med tilsette. Sjølv- og kollegahandsaming

Innføring i forståing av narrativ tilnærming og praksis, og arbeid med Tankekartet som metode. Fokus på sjølvhjelp og korleis kollegaer kan støtte kvarandre. Praktiske øvingar.

Samling 4: Narrativ praksis. Tankekart med ungdomane

Arbeid med ungdomar og tilsette saman, der ungdomane jobbar med sine individuelle Tankekart. 

Samling 5: VIVAT

Vivat gir kunnskap om sjølvmordsåtferd og viser ein modell for intervensjon ved sjølvmordsfare. Kurset gjev høve til å verte meir bevisst eigne haldningar til sjølvmord. Praktiske øvingar er sentrale i kurset.

Oppsummering og evaluering

Erfaringsinnhenting med mottaksleiar og barnesakkyndig ansvarlege og evt. andre ressurspersonar.

Samling 6 og 7: Oppfølgingsdagar

Tema for desse dagane blir planlagt i samarbeid med mottak og ut frå deira behov.