KRISETEAMSKULEN

Dette kurset er for: kommunale psykososiale kriseteam, og andre kriseteam

Om kurset

Kriseteamskulen er ei kompetanseheving for kommunale psykososiale kriseteam, som består av 4 basisdagar som inneheld undervisning i grunnleggande traumeteori, psykologisk førstehjelp og drift av kriseteamet.

Basisdagane er først og fremst for dei som ikkje har delteke på Kriseteamskulen tidlegare. I tillegg vert det lagt opp til påfyllsdagar for kommunale kriseteam som allereie har delteke på Kriseteamskulen.

Ei forutsetning for deltaking er at ein er medlem i eit kriseteam eller har ein anna tydeleg rolle i krisearbeid:
Helse- og sosialpersonell, tilsette i skule og barnehage, samt naud-og anna innsatspersonell. Også prestar og andre representantar for religiøse eller humanitære organisasjonar er aktuelle deltakarar.

Mål

Kriseteamskulen skal gi kunnskap om traumatisering og psykososial førstehjelp, saman med fordjupning i spesifikke tema som er typiske for kriseteama sitt arbeid. Slike tema er til dømes organisering av kriseteama, arbeid etter sjølvmord, kriseteamet sitt arbeid i saker kor barn er råka og saker der fleirkulturelle personar er råka.

Kursplan

Basisdag 1: Drift av kriseteamet (Kursdag avholdt)

Basisdag 2 (Arrangeres 11. mai): Grunnleggande traumeteori og kriseteamets arbeid etter selvmord Meld deg på her

Basisdag 3: Psykologisk førstehjelp og kriseteamets arbeid når barn er rammet eller berørt (Mer informasjon kommer) 

Basisdag 4: Belastninger for hjelpere og kriseteamets arbeid når personer med etnisk minoritetsbakgrunn er utsatte (Mer informasjon kommer)

 

Kontakt

Reidar Thyholdt
Psykolog

Telefon: +47 95 11 04 90
E-mail: reidar.thyholdt@helse-bergen.no

Lukka område for deltakarar på Kriseteamskulen basisdagar

Her finn du presentasjonar frå undervisning og anna informasjon knytt til undervisninga.

22. januar arrangerte vi første dag av “Kriseteamskulen” for fjerde gong

Kollage_kriseteamskulenDenne gongen vart den arrangert for Hordalandskommunane, og over 70 personar frå kriseteama i Hordaland deltok. Tidlegare har den same dagen vorte arrangert i Stavanger, Sogn og Fjordane og for Bergen kommune.

Espen R. Johansson, konstituert leiar ved RVTS Vest, Martin Haugen, assisterande fylkeslege og Arve Meidell, fylkesberedskapssjef i Hordaland, hadde innleiinga. Reidar Thyholdt og Else-Helen Stokkvik frå RVTS Vest sto for det faglege innhaldet.

I forlenging av denne første dagen, skal det arrangerast fire fordjupningsdagar på ulike stader i regionen (Nordfjordeid, Sogndal, Bergen, Voss, Haugesund og Sandnes), der følgjande tema vert fokusert; “Psykisk traumatisering”, “Psykososial akutthjelp”, “Å sjå dei som treng meir” og “Organisering av kriseteamet”. Fordjupningsdagane er primært retta mot medlemmar i dei kommunale psykososiale kriseteama og tilsette i Familievernet. Vi tilrår at fleire personar frå kvar kommune deltek. Siste fordjupningsdag er særleg relevant for kriseteamet / Familievernkontoret sin leiar.

Tidlegare deltakarar om Kriseteamskulen

 

Oppmerksomhet på hvordan kriseteamet kan arbeide – i samarbeid med andre etater og hvor viktig organisering internt i kriseteamet er/kan være. Ser store mangler i mitt eget team i forhold til dette.

 

Svært god presentasjon med gode tema under de ulike “knutepunktene”. Svært godt tiltak med kriseteamskolen for hjelperne og nødvendig for å yte god hjelp.

 

Reidar Thyholdt var en god formidler. Klarte å trekke et tungt faglig innhold ned på en anvendbar måte.

 

Konkrete og “matnyttige” råd direkte rettet mot det praktiske arbeidet.

 

Sjå fleire bilete frå samlinga 22. januar på facebook.