KRISETEAMSKULEN

Dette kurset er for: kommunale psykososiale kriseteam, og andre kriseteam

Om kurset

Kriseteamskulen er ei kompetanseheving for kommunale psykososiale kriseteam, som består av 4 basisdagar som inneheld undervisning i grunnleggande traumeteori, psykologisk førstehjelp og drift av kriseteamet.

Basisdagane er først og fremst for dei som ikkje har delteke på Kriseteamskulen tidlegare. I tillegg vert det lagt opp til påfyllsdagar for kommunale kriseteam som allereie har delteke på Kriseteamskulen.

Ei forutsetning for deltaking er at ein er medlem i eit kriseteam eller har ein anna tydeleg rolle i krisearbeid:
Helse- og sosialpersonell, tilsette i skule og barnehage, samt naud-og anna innsatspersonell. Også prestar og andre representantar for religiøse eller humanitære organisasjonar er aktuelle deltakarar.

Mål

Kriseteamskulen skal gi kunnskap om traumatisering og psykososial førstehjelp, saman med fordjupning i spesifikke tema som er typiske for kriseteama sitt arbeid. Slike tema er til dømes organisering av kriseteama, arbeid etter sjølvmord, kriseteamet sitt arbeid i saker kor barn er råka og saker der fleirkulturelle personar er råka.

Kursplan

Basisdag 1: Drift av kriseteamet (Kursdag avholdt)

Basisdag 2 (Arrangeres 11. mai): Grunnleggande traumeteori og kriseteamets arbeid etter selvmord Meld deg på her

Basisdag 3: Psykologisk førstehjelp og kriseteamets arbeid når barn er rammet eller berørt (Mer informasjon kommer) 

Basisdag 4: Belastninger for hjelpere og kriseteamets arbeid når personer med etnisk minoritetsbakgrunn er utsatte (Mer informasjon kommer)

 

Kontakt

Reidar Thyholdt
Psykolog

Telefon: +47 95 11 04 90
E-mail: reidar.thyholdt@helse-bergen.no

Lukka område for deltakarar på Kriseteamskulen basisdagar

Her finn du presentasjonar frå undervisning og anna informasjon knytt til undervisninga.