KRISETEAMSKULEN

Kriseteamskulen er ei kompetanseheving for kommunale psykososiale kriseteam, som består av 4 basisdagar som inneheld undervisning i grunnleggande traumeteori, psykososial førstehjelp og drift av kriseteamet.

Det vert også arrangert påfyllsdagar for dei som alt har delteke på basisdagane. Nye basisdagar på Kriseteamskulen kan bli arrangert fra hausten 2022, men dette er ikkje fastlagt enno. 

Dei som kan delta på Kriseteamskulen er  medlemmer i kommunale psykososiale kriseteam, dei som arbeider i naudetatane og alle som har ei tydeleg rolle i krisearbeid:

Helse- og sosialpersonell, tilsette i skule og barnehage, og anna innsatspersonell. Også prestar og andre representantar for religiøse eller humanitære organisasjonar er aktuelle deltakarar.

Mål

Kriseteamskulen skal gi kunnskap om traumatisering og psykososial førstehjelp, saman med fordjupning i spesifikke tema som er typiske for kriseteama sitt arbeid. Slike tema er til dømes organisering og drift av kriseteama, arbeid etter sjølvmord, kriseteamet sitt arbeid i saker kor barn er råka og saker der fleirkulturelle personar er råka. Også ivaretaking av hjelparane sjølve er eit tema som tas opp. 

Kursplan

Basisdag 1: Drift av kriseteamet (Avholdt i november 2020)

Basisdag 2 : Grunnleggande traumeteori og kriseteamets arbeid etter selvmord (Avholdt i mai 2021)

Basisdag 3: Psykososial førstehjelp, del 1 og fleirkulturelle personar i krise. (Avholdt i november 2021)

Basisdag 4: Psykososial førstehjelp del 2 og arbeid etter sjølvmordet (Mer informasjon kommer snart!)

Kontakt

Reidar Thyholdt
Psykolog

Telefon: +47 95 11 04 90
E-mail: reidar.thyholdt@helse-bergen.no

Lukka område for deltakarar på Kriseteamskulen basisdagar

Her finn du presentasjonar frå undervisning og anna informasjon knytt til undervisninga.