Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Reflekterende team

Konsultasjonsteamene får opplæring i reflekterende team som modell for å møte rådsøker.

Metodikken ble først utviklet innen familieterapifeltet (Andersen, 1987), og målet var at teamets dialog skulle fremme refleksjon og læring. Modellen har fokus på ressurser, muligheter og hvilke løsninger som kan tenkes å være tilgjengelige. Gjennom refleksjonens form, legges det vekt på en positiv, respektfull og ikke-kritisk holdning. Vi har tilpasset metodikken til konsultasjonsteamene ved at det her ikke utelukkende reflekteres rundt problemstillingen, men også gis konkrete råd.  

  1. Rådsøker ønskes velkommen. Teamet presenterer seg og forklarer hvordan møtet gjennomføres
  2. Rådsøker legger frem sin bekymring, anonymt med fokus på bekymring og hva rådsøker håper på å få ut av møtet. 1 medlem av konsultasjonsteamet er ansvarlig for å «intervjue» rådsøker
  3. Konsultasjonsteamet får anledning til avklarende spørsmål.
  4. Konsultasjonsteamet reflekterer over bekymring og problemstilling, mens rådsøker lytter «bak» en usynlig gardin.
  5. «Gardinen» åpnes og rådsøker får snakke om hva hen ble opptatt av mens konsultasjonsteamet reflekterte, eventuelt om det er andre ting rådsøker vil at teamet skal reflektere mer om
  6. Konsultasjonsteamet reflekterer bak «gardinen» igjen og blir enige om hvilke råd de vil gi til rådsøker
  7. «Gardinen» åpnes og rådsøker får konkrete råd på veien videre
  8. Dersom rådsøker får råd om å ha en samtale med barnet/ungdommen hen er bekymret for, får hen veiledning på samtalen. Enten direkte der i møtet eller tilbud om avtale på et annet tidspunkt. 
Reflekterende team
Bilde fra film om konsultasjonsteam, som viser  konsultasjonsteamet som bruker reflekterende team-modellen i møte med rådsøker (arrangert scene).

©2023. RVTS Vest

Nettsiden om konsultasjonsteam er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring