Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Etablere konsultasjonsteam

Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep er tverrfaglig/tverretatlig sammensatt.

Konsultasjonsteamene har en unik mulighet til å være en del av det sentrale arbeidet for å forebygge, redusere og oppdage barn som lever med vold og seksuelle overgrep.   

Etablere konsultasjonsteam

Bilde fra film om konsultasjonsteam. Møte mellom team og rådsøker.

Konsultasjonsteamet bør være en viktig ressurs i kunnskapsformidling og kompetanseutvikling til kommunens tjenester og innbyggere. Tverretatlig sammensetning fremmer også godt samarbeid på tvers av tjenester.     

Fagpersoner fra tjenester som for eksempel barnevern, psykisk helsevern for barn/unge (BUP), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), politi, familievern og kommunale helsetjenester er aktuelle som faste medlemmer av konsultasjonsteamene.

Representanter fra andre tjenester kan også være aktuelle. Hensikten er å sikre god lokal kompetanse om vold og seksuelle overgrep.    

Forankring 

Konsultasjonsteam består av medlemmer som vil være sentrale bidragsytere i arbeidet for å forebygge vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt og atferdsvansker. 

Konsultasjonsteamet bør forankres både administrativt og politisk for å sikre nødvendig mandat for arbeidet, sørge for at konsultasjonsteamet får en sentral plass i kommunens organisering, samt at det får tilført de ressurser som er nødvendig for å drifte teamet. På denne måten kan konsultasjonsteamet fungere styrkende for kommunens ansvar og arbeid med å avdekke og avverge vold og overgrep. 

Konsultasjonsteamet er også en ressurs i arbeidet med å utarbeide og realisere kommunale handlingsplaner, for eksempel Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.  

Det er anbefalt at teamet samles månedlig. For å sikre at teamet holdes i drift, er det sentralt at planlagte samlinger gjennomføres som avtalt for å drøfte innmeldte saker, arbeide med fagutvikling innad i teamet, planlegge undervisning eller gjøre teamet kjent i kommunen.   

Koordinator  

Det bør utnevnes en koordinator som har ansvar for drift av teamet. Ofte er koordinator ansatt i barneverntjenesten, men det er opp til hver kommune og hvert team hvordan de ønsker å organisere seg. Det er viktig at koordinator har støtte fra sin leder, for å sikre tid til oppgavene.   

Noen kommuner har valgt å frikjøpe koordinator i en viss prosentstilling. Ved slikt frikjøp sikrer man at teamets oppgaver blir gjennomført og koordinert på best mulig måte. I NORCE sin rapport “Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge – en evaluering av konsultasjonsteam” påpekes det at frikjøp av koordinatorstillingen er en av viktigste, om ikke den viktigste, faktoren for hvorvidt det var gode inntakstall for teamene (Tonheim, Danielsen og Jakobsen, 2019, s. 23).  

©2023. RVTS Vest

Nettsiden om konsultasjonsteam er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring