Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Drifte konsultasjonsteam

I konsultasjonsteamet er det ulike roller. Under følger oppgaver som de ulike rollene har i teamet.

Koordinatorrollen

 • Ta imot henvendelser til konsultasjonsteamet
 • Delta på månedlige møter i konsultasjonsteamet
 • Kalle inn til møter, lage årshjul
 • Rapportere til administrativ/politisk ledelse
 • Delta på koordinatorsamlinger, ca. 4 ganger i året
 • Delta på fagdager, inntil 2 ganger i året
 • Organisere undervisning til tjenester

Medlemsrolle 

 • Delta på månedlige møter i konsultasjonsteamet
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Delta på fagdager, inntil 2 ganger i året
 • Bidra med undervisning til andre tjenester

Reflekterende team

Konsultasjonsteamene får opplæring i reflekterende team som modell for å møte rådsøker.

Velkomsthilsen til rådsøker

Under er det et forslag til tekst som kan sendes i forkant av møte mellom konsultasjonsteam og rådsøker.

Dette er et informasjonsskriv til deg som er bekymret for et barn, en ungdom eller en familie og som ønsker å drøfte bekymringen og få råd om veien videre.

Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep er et tverrfaglig og tverretatlig team som skal kunne lytte til bekymring om mulig vold og seksuelle overgrep og gi råd til hvordan den som er bekymret skal følge opp sin bekymring. 

Før møtet: 

Tenk gjennom bekymringen

 • Hva har du/dere sett? 
 • Hva har barnet sagt/gjort/vist? 
 • Hva har du/dere gjort så langt? 
 • Hva trenger du råd om for å kjenne deg trygg i videre oppfølging? 


Barnet/ungdommen/familien skal være anonym i drøftingen. Tenk gjennom hvilke opplysninger du kan gi, og unngå opplysninger som gjør det utfordrende å ivareta taushetsplikten.  

I konsultasjonteamet møter du: 

Navn, stilling 
Navn, stilling 
Navn, stilling 
Navn, stilling 

Selve møtet: 

 1. Vi ber deg legge frem bekymringen din, anonymt
 2. Vi stiller avklarende spørsmål 
 3. Vi reflekterer rundt problemstillingen din (en “usynlig gardin” går ned og du lytter til teamets refleksjoner) 
 4. Vi spør deg om hva du blir opptatt av når du lytter til teamet, og om det er andre ting du ønsker at teamet skal reflektere rundt
 5. Vi reflekterer på nytt og blir enige om konkrete råd til deg om hva du kan gjøre videre 
 6. Vi tilbyr deg veiledning dersom du trenger det for å følge rådene videre (for eksempel snakke med barnet du er bekymret for) 
 7. Vi spør deg gjerne hvordan det har vært å møte teamet, og om du har tilbakemeldinger som kan være nyttige for teamets videre arbeid 

 Etter møtet: 

Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep er et rådgivende organ og våre råd gis med bakgrunn i den beskrivelsen som legges frem i møtet. Teamet oppretter ikke sak og melder ikke videre til politi /barnevern i etterkant. Vi gir kun støtte, råd og veiledning til hva du bør gjøre videre med den bekymringen du har. Dersom du ønsker ytterligere støtte/veiledning for å kunne følge opp bekymringen kan du be konsultasjonsteamet om det. Slik støtte kan gis  gjennom individuell oppfølging eller ved å komme tilbake til konsultasjonsteamet i et nytt møte.  

Vedvarer eller øker din bekymring, må du ta stilling til om opplysningsplikt eller avvergeplikt er gjeldende. Les mer på plikt.no. 

RVTS Vest sin rolle/funksjon

RVTS Vest sin rolle i konsultasjonsteamsarbeidet er tredelt.

 • Informasjon om modellen, herunder nettsiden
 • Opplæring til nye konsultasjonsteam
 • Oppfølging av etablerte konsultasjonsteam

RVTS gir opplæring til og oppfølging av teamene i Vestland og Rogaland gjennom fagdager, støtte til koordinatornettverket og innspill til utviklingsarbeid i teamene. 

Drifte konsultasjonsteam
Bilde fra fagdag for konsultasjonsteamene, med forelesere fra RVTS Vest.

©2023. RVTS Vest

Nettsiden om konsultasjonsteam er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring