Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep mot barn

Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep er et tverretatlig lavterskeltilbud der alle som har en bekymring kan få drøftet bekymringen og få konkrete råd om veien videre.   

Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt har store negative konsekvenser for helse og utvikling. Tidlig oppdagelse av utsatte barn, unge og sårbare familier er avgjørende for å forebygge og gi riktig hjelp.

UEVO-studien (Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år) viser at mange barn og unge har slike erfaringer:

Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep mot barn
Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep mot barn

Illustrasjoner: Visuallab/NKVTS

Tverretatlig samarbeid er viktig og nødvendig for å sikre tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, samt for å kunne gi rett hjelp til rett tid. Alle som er i nær kontakt med barn og unge trenger kunnskap og trygghet for å oppdage de som er sårbare og utsatte. Det kan være avgjørende for tidlig oppdagelse at bekymringer drøftes på et tidlig tidspunkt. For å få dette til kreves gode samarbeidsplattformer, kommunikasjon på tvers av tjenester og en arena der personer som arbeider med barn og unge kan lufte sine bekymringer. 

Målgruppe  

Alle som har en bekymring for om barn eller unge kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan få drøftet bekymringen og få konkrete råd om veien videre.   

Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep mot barn

©2023. RVTS Vest

Nettsiden om konsultasjonsteam er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring