Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Bakgrunn

I Vestland ble de kommunale konsultasjonsteamene opprettet  gjennom et prosjektsamarbeid mellom Redd Barna, Extra-stiftelsen og RVTS Vest.

Modellen har senere blitt videre utviklet, og det er gjort lokale tilpasninger i ulike kommuner. I 2015 gjennomførte RVTS  Vest fokusgruppeintervjuer med medlemmer av konsultasjonsteam og kommunale ledere i Vestland (Johansen og Dybsland, 2015). Rapporten konkluderte med at konsultasjonsteam er en god modell for å fremme tverretatlig samarbeid og tidlig oppdagelse av barn og unge som lever med vold og seksuelle overgrep.  

NORCE gjennomførte evaluering av konsultasjonsteam i 2019, og peker i sin rapport på noen svakheter ved modellen. NORCE argumenterer for at konsultasjonsteam i liten grad fungerer som en avdekkende instans, samtidig påpekes det at konsultasjonsteam burde ha et utvidet fokus for å ivareta andre instanser (Tonheim, Danielsen og Jakobsen, 2019, s. 95). Rapporten tar utgangspunkt i konsultasjonsteamordning nasjonalt (s. 2).

Det er imidlertid store ulikheter i modellene; her i vest har vi fokusert på kommunale konsultasjonsteam. Hensikten med kommunale konsultasjonsteam er at de fungerer som både sentrale knutepunkt for etatene i kommunene, fagnettverk som kan gjennomføre undervisning og som et lavterskeltilbud der personer som er i kontakt med barn og unge kan drøfte sine bekymringer anonymt og få råd om veien videre.   

Bakgrunn
I 2015 vant vi Gullegget.

©2023. RVTS Vest

Nettsiden om konsultasjonsteam er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring