Kunnskaps- og ressursportaler

Utveier.no
Nettressurs om forebygging og handtering av bekymring for radikalisering og valdeleg ekstremisme
Gå til nettside
Flyktning.net

Ressursportal om flyktningar og asylsøkjarar

Gå til nettside
Psykososialberedskap.no
Nettressurs om psykososial beredskap ved kriser og katastrofar
Gå til nettside
Opplæringsprogram
Snakke sammen
Digitalt opplæringsprogram om samtalar med barn
Gå til nettside
Seksuellatferd.no
Ressursside om sunn seksuell utvikling, og handtering av bekymringsfull og skadeleg seksuell atferd
Gå til nettside
Cactusnettverk.no

Nasjonalt kompetansenettverk om UTVIKLINGSTRAUMER

Ressursside om komplekse traume/utviklingstraume
Gå til nettside
Opplæringsprogram
Livet på timeplanen
Ei ressursside for skulen om forebygging av sjølvmord og sjølvskading.
Gå til nettside
Opplæringsprogram
Trygg til handling
Opplæringsprogram om vald og overgrep for alle som jobbar med barn og unge
Gå til nettside
Konsultasjonsteam om vald og seksuelle overgrep
Nettside med informasjon om etablering og drift av team.
Gå til nettside
Bli-involvert.no
Eit verktøy for brukar- og pårørandeinvolvering for kompetansesentre innan rus, psykisk helse og barnevern
Gå til nettside
Rettleiar: Materiell for kommunar
Forebygging av sjølvmord og sjølvskading
Gå til nettside
Opplæringsprogram
Mentorradikalisering.no
Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme
Gå til nettside
Opplæringsprogram
Endringsagenter.no
Nasjonalt opplæringstilbod for personar som jobbar med negativ sosial kontroll og æresrelatert vald i frivillige organisasjonar og i råka miljø
Gå til nettside
Rettleiar: Vald i nære relasjonar
Rettleiar for helse- og omsorgstenesta sitt arbeid med forebygging av vald i nære relasjonar
Gå til nettside
Kommunal handlingsplan: Vald i nære relasjonar
Rettleiar for utvikling av kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar
Gå til nettside
Vegvisaren om kjønnslemlesting
Ressursside for dei som jobbar med jenter i risikosona for kjønnslemlesting
Gå til nettside
Dinutvei.no
Nasjonal vegvisar ved vald og overgrep
Gå til nettside
Kommunal handlingsplan: Sjølvmordsforebygging
Ei hjelp for kommunar til utarbeiding av kommunal handlingsplan om sjølvmord og sjølvskading
Gå til nettside
Det finnes hjelp
Nasjonalt lågterskeltilbod for personar over 18 år med seksuell interesse for barn, som ønsker hjelp til å unngå å handle på si seksuelle interesse.
Gå til nettside
Ressurshefte og filmer om fleirkulturelt utanforskap
Ressurshefte og tilhøyrande filmar utvikla i tett dialog med unge ressurspersonar frå TUSMO Association si mentoropplæring om negativ sosial kontroll, i samarbeid med RVTS Vest.
Gå til nettside
Opplæringsprogram
Rusogvold.no
Opplæringsprogram om rus og vald for behandlarar, miljøpersonale og saksbehandlarar i spesialisthelsetenesta og kommunane
Gå til nettside
Sjølvhjelp for ukrainske flykningar
Programmet gir informasjon om moglege psykologiske reaksjonar og opplevingar som følgje av det å vere flyktning.
Gå til nettside
Ressursside om seksualisert vald i krig og konflikt
Ressurssida er ei hjelp for profesjonelle og frivillige til å fange opp og hjelpe flyktningar som har opplevd seksualisert vald før dei kom til Noreg.
Gå til nettside