Kunnskaps- og ressursportaler

Kunnskaps- og ressursportaler
Utveier.no
Nettressurs om forebygging og handtering av bekymring for radikalisering og valdeleg ekstremisme
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Flyktning.net

Ressursportal om flyktningar og asylsøkjarar

Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Psykososialberedskap.no
Nettressurs om psykososial beredskap ved kriser og katastrofar
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Opplæringsprogram
Snakke sammen
Digitalt opplæringsprogram om samtalar med barn
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Seksuellatferd.no
Ressursside om sunn seksuell utvikling, og handtering av bekymringsfull og skadeleg seksuell atferd
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Cactusnettverk.no

Nasjonalt kompetansenettverk om UTVIKLINGSTRAUMER

Ressursside om komplekse traume/utviklingstraume
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Opplæringsprogram
Livet på timeplanen
Ei ressursside for skulen om forebygging av sjølvmord og sjølvskading.
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Opplæringsprogram
Trygg til handling
Opplæringsprogram om vald og overgrep for alle som jobbar med barn og unge
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Konsultasjonsteam om vald og seksuelle overgrep
Nettside med informasjon om etablering og drift av team.
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Bli-involvert.no
Eit verktøy for brukar- og pårørandeinvolvering for kompetansesentre innan rus, psykisk helse og barnevern
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Rettleiar: Materiell for kommunar
Forebygging av sjølvmord og sjølvskading
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Opplæringsprogram
Mentorradikalisering.no
Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Opplæringsprogram
Endringsagenter.no
Nasjonalt opplæringstilbod for personar som jobbar med negativ sosial kontroll og æresrelatert vald i frivillige organisasjonar og i råka miljø
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Opplæringsprogram
Frå flukt til fellesskap
Målgruppe: Barnehage, skule eller tenester som involverer barn/unge og deira familiar med fleirkulturell bakgrunn.
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Vegvisaren om kjønnslemlesting
Ressursside for dei som jobbar med jenter i risikosona for kjønnslemlesting
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Rettleiar: Vald i nære relasjonar
Rettleiar for helse- og omsorgstenesta sitt arbeid med forebygging av vald i nære relasjonar
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Dinutvei.no
Nasjonal vegvisar ved vald og overgrep
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Kommunal handlingsplan: Vald i nære relasjonar
Rettleiar for utvikling av kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Ressurshefte og filmer om fleirkulturelt utanforskap
Ressurshefte og tilhøyrande filmar utvikla i tett dialog med unge ressurspersonar frå TUSMO Association si mentoropplæring om negativ sosial kontroll, i samarbeid med RVTS Vest.
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Opplæringsprogram
Rusogvold.no
Opplæringsprogram om rus og vald for behandlarar, miljøpersonale og saksbehandlarar i spesialisthelsetenesta og kommunane
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Kommunal handlingsplan: Sjølvmordsforebygging
Ei hjelp for kommunar til utarbeiding av kommunal handlingsplan om sjølvmord og sjølvskading
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Selvskading- sosiale medier
Selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier - hvordan møte barn og unge
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Sjølvhjelp for ukrainske flykningar
Programmet gir informasjon om moglege psykologiske reaksjonar og opplevingar som følgje av det å vere flyktning.
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Ressursside om seksualisert vald i krig og konflikt
Ressurssida er ei hjelp for profesjonelle og frivillige til å fange opp og hjelpe flyktningar som har opplevd seksualisert vald før dei kom til Noreg.
Gå til nettside
Kunnskaps- og ressursportaler
Det finnes hjelp
Nasjonalt lågterskeltilbod for personar over 18 år med seksuell interesse for barn, som ønsker hjelp til å unngå å handle på si seksuelle interesse.
Gå til nettside