Video

Trygg på å snakke om sjølvmordstankar

Det kan kjennast skummelt og ubehageleg å spørje nokon om dei tenker på sjølvmord. Lærarar, helsesjukepleiar og andre tilsette i skulen, møter elevar som har det vanskeleg, og som av og til gjer at ein vert svært bekymra. Kanskje mistenker ein at eleven har sjølvmordstankar. Ein kan bli redd for å gjere vondt verre, kjenne […]

Kom i gang med å spele på Snakke sammen!

På Snakke sammen kan du øve deg på å snakke med barn du er bekymra for. I tillegg til at ein kan øve seg i ein samtalesimulator, finn ein både fagstoff og nedlastbart materiell. Etter at nettportalen vart relansert med nytt design og nye avatarar, har interessen auka. Snakke sammen er mykje brukt, med fleire […]

Geparden, skilpadden og supersonen!

Jobbar du med barn, eller har barn sjølv? Synest dei det med Korona er litt dumt og vanskeleg? Då bør du sjå denne kreative 5-minutter lange videoen saman med dei! Dag Nordanger og Hanne Braarud snakkar direkte til barn om reaksjonar på Korona-situasjonen, og om kva som kan hjelpe. Dei har laga «Toleransevinduet for barn», […]

Pandemi-vinduet

Dag Nordanger har laga ein “Koronaversjon” av Toleransevindu-modellen. Han forklarar korleis det som vart innprenta i oss då vi var små, gir ei oppskrift for kva vi treng som vaksne i ein slik situasjon. Han seier at hensikten er å sette nokre enkle råd inn i ei teoretisk ramme, slik at man kan ha ein […]

Oppskriften for hjernens utvikling

Oppskriften for hjernens utvikling er ein feminuttar lang film meint for alle som omgås barn. Filmen er laga av: Dag Ø. Nordanger i samarbeid med Anne Kristine Bergem og Anne Grete Sagen. Sjå meir på www.cactusnettverk.no.

Relasjonens kraft

Relasjonens kraft er ein «teiknefilm» om kva forskninga på psykologisk behandling fortel oss. Filmen bør nyttast i samanhengar som gir rom for kritiske drøftingar. Den berører spørsmål kor det råder ulike perspektiv, og grip inn i debattane kring begrepet «evidens». Sjå filmen:   Forskningsgrunnlag for videoen «Relasjonens terapeutiske kraft»: Berglar, J., Crameri, A., von Wyl, […]

BARN MÅ VITE  – Informasjonsfilm om overgrep

Seksuelle overgrep er eit av våre største samfunnsproblem og svært mange barn og unge er utsett. Mange barn ber på slike vonde hemmelegheiter utan å tørre å seie det til nokon. Når barnet ikkje forstår kva som skjer og ikkje har ord til å fortelje om det til nokon, kan overgrepa fortsette over lang tid. Det […]

Traumefeltets viktigaste “terapi”?

Videoen “traumefeltets viktigste “terapi”? har på få dagar hatt fleire tusen visningar på youtube. Videoen handlar om reguleringsstøtte, og er laga av Dag Ø. Nordanger. Saman med psykiater Anne Kristine Bergem viser han korleis ein kan forholde seg til barn og unge som sliter med å kontrollere sine kjensler. Tematikken er relevant for alle som arbeider […]

Førebygging av sjølvmord og sjølvskading i skulen

Fleire barn og unge i Noreg skadar seg sjølv. Av og til kan barn og unge ha det så vanskeleg at dei tek sitt eige liv. Anne Marita Milde, psykologspesialist og spesialkonsulent i fagteam sjølvmordsførebygging er oppteken av at kunnskap om sjølvmord og sjølvskading blant dei som møter barn er viktig.    – Vi ønskjer […]

Kva ligg bak atferden til “vanskelege” barn?

Gjennom to nye filmar, inviterer RVTS Sør til å undersøke kva som ligg bak atferden til “vanskelege” barn. Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig: Smerteuttrykk: Les om filmane på RVTS Sør sine nettsider

Korleis traumer formar barnehjernen

Ny video frå Dag Nordanger der han på kun 4 minutt viser dei nevrobiologiske konsekvensane av tidlege traumer. Sjå fleire videoar på cactusnettverk.no  

Filmar om korleis stress og traumer skadar barn si utvikling

Tre filmar som kan vere til hjelp i arbeid med barn og unge som har hatt det vanskeleg. RVTS Øst har laga filmar om korleis hjernen virkar under stress, og om korleis stress og traumer kan skade barn si utvikling, samt kva som kan vere god hjelp for traumatiserte barn. Dag Nordanger, som og  har vore involvert […]

Filmar om avdekkande samtalar med barn

RVTS Vest har utvikla ein kurspakke for medlem av tverretatlege konsultasjonsteam. Dei tverretatlege konsultasjonsteama i region vest har fått opplæring i denne kurspakken, som går ut på å halde ein fagdag om handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn vert utsett for vald og seksuelle overgrep. I samband med denne kurspakken vart det laga fire […]

Traumefeltets viktigaste teori?

Sjå Dag Ø. Nordanger forklare den Polyvagale teorien kort og enkelt ved hjelp av ein straumkabel (5 min).

Traumefeltets nyttigaste modell?

Sjå Dag Nordanger si korte og enkle forklaring av toleransevinduet (4 minutt).

Korleis forklare reguleringsvanskar etter traumer for barn

Reguleringsvanskar etter traumer kan forklarast for barn med kun handa som modell! Sjå Dag Nordanger sin korte demonstrasjon.