4: Regulerende arbeidsmiljø og kritisk refleksjon

MULIGHETENE OG LÆRINGEN VI FÅR GJENNOM ET REGULERENDE ARBEIDSMILJØ OG REFLEKSJON OVER PRAKSIS

Regulerende arbeidsmiljø og kritisk refleksjon

Kompetansepakken har som målsetning å øke vår bevissthet rundt:

Trygghet: De ansatte er trygge på hverandre og inspirerer hverandre gjennom refleksjon over egen praksis. De ansatte kommuniserer ut hva som er vanskelig eller krevende og utfordrer hverandre gjennom kritiske spørsmål. På denne måten sørger de ansatte for endret praksis der det trengs.  

Forståelse: Erkjenne at vi trenger mer enn å fortelle til hverandre. Vi trenger refleksjon for å forandre egen praksis.

Praksisendring: Erfare at refleksjon hjelper i min egen utvikling som voksen i samspill med barna. Kritisk refleksjon gjør meg tryggere i møte med barna som utfordrer meg med sine reaksjoner. Erfare at arbeidsmiljøet kan bli tryggere når vi jobber med arbeidskulturen.

Program:

Velkommen og introduksjon v/leder (5 min)

 
Går gjennom mål, case og introduserer film og oppgaver.

Denne kompetansepakken inneholder en gjennomgang av fagstoff, demonstrasjoner, øvelser og verktøy som alle ansatte kan ta i bruk. Ved gjennomføring av kompetansepakken kan vi sammen utvikle gode prosesser som gir utgangspunkt for kollegastøtte, kritisk refleksjon, veiledning og dermed bidra til et regulerende og lærende fellesskap på vår arbeidsplass.

A: Fagfilm,  ca 5 min 


Tema: Et regulerende arbeidsmiljø utvikler det faglige fellesskapet

Julie F. Andreassen, spesialkonsulent, RVTS Vest.

Refleksjonsspørsmål individuelt. 3 min:

 • Hva skal til for at du opplever arbeidsmiljøet ditt som regulerende? 
 • Hva kan du bidra med i kollegafellesskapet for å legge til rette for et regulerende arbeidsmiljø? 

Fagfilm, ca. 4 min.


Tema: Refleksjon er mer enn å fortelle!

Beate Gauden, spesialkonsulent, RVTS Vest.

Refleksjonsspørsmål individuelt 2 min:

Reflekter over: 

Effekten av å fortelle om krevende opplevelser i samspill med barn kontra effekten av å reflektere over krevende opplevelser i samspill med barn. 

Lærende fellesskap. Drøfting i små grupper: 30 minutt:

Grupper på 5 stk. Den eldste i gruppen holder tiden. 

A: Del fra din egen refleksjon over effekten av å reflektere 

Runde 1 minutt på hver.  

B: Øv på refleksjon. Still hverandre gode spørsmål som åpner for refleksjon i gruppa.  20 minutt.   

2 min. strekkpause

B: Filmer, ca 5 min 


Lærende fellesskap med kritisk refleksjon kan forandre og utvikle både den enkelte tilsatte OG barna/ungdommen, fordi vi er i et samspill.  

Innholdet i neste fagfilmer viser i praksis hvordan vi kan gå fra å fortelle til å reflektere rundt utfordrende situasjoner vi har opplevd. 

Refleksjonsspørsmål individuelt 2 min:

Kjenn etter hva trenger du for å oppleve læring i samtale med kollegaen/leder når du er sliten og fortvilet? 

Lærende fellesskap 25 min. 

Vi øver!  Bruk egne opplevelser i øvelsen. 

3 stk sammen: Tenk over en gang du var i en lignende situasjon som lærer Julie. 

 • Kollega 1 er fortvilet og forteller hektisk… 
 • Kollega 2 lytter, men ber henne sette seg ned og starter å stille reflekterende spørsmål 
 • Kollega 3 er observatør – hva skjer i samtalen? 

Bytt roller etter 8 minutt, alle spiller de 3 rollene hver sin gang.  

Implementering 

Leder gjennomgår/ leser avslutningsteksten og gir retning videre.  8 min.  

Veien videre etter de 4 kompetansepakkene 

FRA KUNNSKAP TIL TRYGG KOMPETANSE I MØTE MED BARN 

Dere har nå gjennomført et kompetanseløp som kan gjøre dere til de trygge voksne med traumekompetanse som barn med sterke reaksjoner trenger for å gradvis få erfaringer med å regulere seg. Også du trenger dette for å stå tryggere når det stormer.  

Dette har dere gjennomført, som skal implementeres: 

 • Gjennomgang av kunnskap – faglig oppdatering 
 • Demonstrasjon av teorier i praksis – demonstrert og forklart 
 • Øvelser samtidig som dere får kunnskap og forklaring 
 • Øvelser og refleksjon i lærende felleskap med korrigerende tilbakemeldinger 

Nå skal dere fortsette å praktisere, øve, reflektere OG følges opp med veiledning på egen arbeidsplass. Først DA kan ledelsen forvente at du kan møte elevene på den måten de både trenger og fortjener. Det kan også forventes at du er tryggere i samspillet med elever som har utfordrende reaksjoner. Dette kan gi deg en jobbhverdag med mindre fortvilelse og avmakt.  

Bruk kompetansepakkene individuelt og i lærende fellesskap når du/dere trenger det. Repetisjon gjør godt. Fortell hverandre også de gode historiene, når du opplever at du lykkes, når du ser forandring hos eleven, når du opplever at eleven blir mer glad i seg selv. Og reflekter gjerne over hvorfor dette skjer. 

 • Vi anbefaler at ledelsen gir alle nyansatte og vikarer denne grunnopplæringen. 
 • Vi anbefaler at ledelsen tar tematikken opp på fellesmøter fast gjennom året. 
 • Dere skal alle besvare TANDEM-kartlegging på et fellesmøte før sommerferien. 

Sitat Kvalitetsplan Sandnesskolen:  

I Sandnesskolen skal vi jobbe i profesjonelle læringsfellesskap hvor kollegaer samarbeider og verdsetter hverandre for å fremme en kollektiv delings- og læringskultur til det beste for elevene. God kvalitet i profesjonsfellesskapet forutsetter god ledelse som prioriterer utvikling av samarbeid og relasjoner for å bygge tillit i organisasjonen. Skoleledelsen skal lede det pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne og bidra til å utvikle et stabilt og positivt miljø der alle har lyst til å yte sitt beste. Det er skoleledelsens oppgave å lede slik at alle får brukt sine sterke sider, oppleve mestring og utvikle seg. 

Tusen takk for oss, og lykke til videre! 

 – du kan forandre gjennom å forandre hvordan du møter andre <3 

Forarbeid:   

Case:

Anne kontaktlærer 9.trinn/ Julie kontaktlærer 5.trinn/ Nils kontaktlærer 2.trinn. De opplever at det er svært krevende å stå i konfrontasjoner og ubehagelige situasjoner med elevene sine. De kjenner på motløshet og manglende motivasjon for å fortsette i læreryrket. Arbeidssituasjonen preger både den fysiske og den psykiske helsen og de har begynt å sove dårlig om nettene og grue seg til jobb. De har over tid fortalt om utfordringene de står i på trinnmøtene og møter forståelse blant kollegaene sine. Likevel opplever de situasjonen som fastlåst. De trenger mer enn forståelse, hvordan komme videre? Det er da avdelingsleder tilbyr veiledning med kritisk refleksjon.

Etterarbeid:

Tilleggsressurser:

Kunnskapsgrunnlag

Gå til kunnskapsgrunnlaget for opplæringen

©2024. RVTS Vest

Laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring