Aktuelt

Septemberkonferansen 2020 setter søkelyset på traumer og rus – veien inn og veien ut.

Forskning viser at svært mange av dem som strever med rus også har traumeerfaringer. For oss som hjelpere er det vanskelig å skille om det er rusen eller traumene som skaper de største utfordringene for personen som trenger hjelp.

For å hjelpe mennesker ut av rus, er det sentralt å forstå de bakenforliggende årsakene til at de i utgangspunktet begynte å ruse seg. Derfor ønsker vi å ha fokus på hva som kan være veier inn i – og veier ut av rusen.

Foreleserne på konferansen vil gi oss en økt forståelse av rus i et traumeperspektiv, samt gi deltagerne noen verktøy som gjør det lettere å hjelpe mennesker som strever med rus. Foreleserne skal dekke temaet bredt, når det gjelder alt fra behandling til egenerfaring.

Meld deg på:

septemberkonferansen.no

Early Bird: 1. april 2020

Hovedforelesere

Lisa Najavits er psykologspesialist, PhD og direktør for Treatment Innovations, Professor II ved University of Massachusetts Medical School.  Hennes hovedinteresser, både klinisk og forskningsmessig er blant annet: avhengighet (rus og annen avhengighet), traumer, veteraners psykiske helse og utvikling av nye psykoterapeutiske metoder.

Marius Sjømæling tok initiativ til å starte organisasjonen Barn av Rus i 2009. Han har vokst opp med en rusmisbrukende og psykisk syk mor, og har god kunnskap om og erfaring med å være barn som pårørende. Gjennom oppveksten og arbeid på rusfeltet gjennom flere år, har han opparbeidet seg kompetanse på barnevern, sosialtjenester og det offentlige hjelpesystemet. I tillegg har han også fullført Dannelsesprogrammet i regi av Sparebankstiftelsen, og Organisasjonspsykologi og ledelse fra BI Oslo. Vant i 2019 Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.

Kari Lossius er spesialist i klinisk psykolog. Hun arbeider som privatpraktiserende psykolog (karilossius.no) og er i tillegg fagbokforfatter, veileder, og foredragsholder. Lossius har over 30 års erfaring innen rusbehandling som forsker, kliniker og leder.

Ronny René Nielsen er erfaringsrådgiver rus og psykisk helse. Han er tidligere politi, har mastergrad i Helsevitenskap med fordypning i rus. Har hatt utenlandsopphold i Libanon og Kosovo. Har egenerfaring fra rus. Var 9 måneder i rusbehandling for avhengighet. Jobbet for A-larm Bruker- og pårørendeorganisasjon blant annet som prosjektleder for to likemannsprosjekt, og som brukerrepresentant for RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.

Ulrika Håkansson har jobbet som kliniker i mange år, med hovedfokus på spedbarnsforeldre med rusmiddelproblematikk. Hun er førsteamanuensis og psykologspesialist ved Høgskolen Innlandet på Lillehammer. Hun disputerte for PhD graden i 2018, med tittelen «Hold meg i ditt sinn – foreldre-mentalisering og eksekutive funksjoner hos spedbarnsmødre med rusmiddelproblematikk». 

Geir Olsen er nestleder ved RVTS Vest. Han er utdannet sykepleier og har en mastergrad i sykepleievitenskap fra UIB, der han skrev om «Symbolsk vold og bruk av makt i norsk psykiatri». Han har også videreutdanning i kognitiv terapi, er utdannet sinnemeistringsterapeut i Brøset-programmet og har gjennomført studiet om operativ psykologi ved UiB. Geir Olsen har klinisk erfaring fra arbeid akuttpsykiatri, akuttmottak for rusavhengige og regional sikkerhetsavdeling. Han var ansatt ved kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i 14 år, der han bygget opp og implementerte kompetanseprogrammet TERMA (TERapeutisk Møte med Aggresjon).

Pål Solhaug er spesialrådgiver ved RVTS Sør. Han er utdannet spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har mastergrad i samme fagfelt. Har jobbet 10 år i barne-og ungdomspsykiatri som miljøterapeut og behandler. Han har også jobbet med rusbehandling, primært med gruppeterapi for rusavhengige og deres familier, samt ledelse. På RVTS Sør er hans fagområder: Traumebevissthet generelt, traumebevisst omsorg og oppvekst i familier med rusproblematikk.

https://www.instagram.com/p/B8GvCgZpB4w/