Aktuelt

Kriseteamskulen er RVTS Vest sin kompetansebygging for kriseteama i vår region.

Vi har oppstart av nye basisdagar i haust.

“Basisdag 1: Drift av kriseteamet” vert arrangert 27. november som eit webinar. Vi tek sikte på å arrangere dei øvrige basisdagane med fysisk oppmøte dersom mogeleg. I så tilfelle vert desse arrangert i Stavanger, Haugesund, Bergen og Skei. Informasjon vert publisert når datoar er klare.

Kriseteamskulen skal gi kunnskap om traumatisering og psykososial førstehjelp, saman med fordjupning i spesifikke tema som er typiske for kriseteama sitt arbeid, til dømes organisering av teama, arbeid etter sjølvmord, kriseteamet sitt arbeid i saker kor barn er råka og saker der fleirkulturelle personar er råka.

Målgruppe er helse- og sosialpersonell, tilsette i skule og barnehage, samt naud-og anna innsatspersonell. Også prestar og andre representantar for religiøse eller humanitære organisasjonar er aktuelle deltakarar.

Program kriseteamskulen, basisdag 1: Drift av kriseteamet
10:00 – 11:00 Kort velkommen
Drift av kriseteamet, sammensetning, forberedelser, type saker?
v/ Gudrun Austad
11:15 – 12:00 Teamets oppgaver og rolle
Beredskapskoffert, dokumentasjon, evakuerte- og pårørendesenter, øvelser
v/ Reidar Thyholdt
12:00 -12:45 Spisepause
12:45 -14:00 Gruppediskusjoner, spørsmål og svar i plenum
 

Førelesarar

Reidar Thyholdt, psykolog, RVTS Vest


Gudrun Austad, psykiatrisk sjukepleiar, RVTS Vest

Lenke for pålogging til webinaret, samt aktuelle dokument vert tilsendt på førehand. Kriseteamskulen i webinarformat er utan avgift. Påmeldingsfrist: 13. november 2020.