Nasjonal mentoropplæring

Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme

Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme  har som mål å utruste deltakarane med ei haldnings- og handlingskompetanse som gjer dei i stand til å fange opp og jobbe med personar som:

  • står i fare for å gå inn i ein radikaliseringsprosess
  • har vore eller er ein del av ekstremistiske nettverk
  •  har returnert frå irregulær krigføring i konfliktområde
  • er barn av fremmedkrigarar
  • samt desse gruppene sine pårørande og utvida familienettverk
 

Målgruppe

Målgruppe for utdanninga er personar som har ei kontaktflate oppimot sårbare unge, vaksne og deira pårørande.
 

Egnethet og forankring

Utdanninga vektlegg at deltakarane er personleg eigna, har relevant fagbakgrunn og jobbkontekst.
Forutsetning for opptak er at tenester som søker har ein implementeringsplan for bruk av utlærde deltakarar; for eksempel som miljøterapeutiske mentorar, medlem i kommunale ressursteam, radikaliseringskontaktar i politiet eller som ressurspersonar på sin arbeidsplass.
 

Kommunar/instansar som sender deltakarar på mentorutdanning får:

 
  • Konkret ressurs til bruk i eigne radikaliseringssaker
  • Kompetanse i eigen organisasjon
  • Interkommunalt tiltakssamarbeid og samarbeid med frivillige organisasjonar
  • Kompetanse som kan inn i relevant planarbeid knytt til radikalisering og valdelig ekstremisme

Samlingar

Utdanninga går over tre samlingar med totalt 9 dagar.

Samling 1

Innhold:

Samling 2

Innhold:

Samling 3

Innhold:

Kontakt koordinator for meir informasjon om opplæringa.

Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme

Elisabeth Harnes

Koordinator radikalisering og voldelig ekstremisme