Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme 2022

RVTS Vest har sidan 2016 arrangert mentoropplæring om radikalisering og valdelig ekstremisme, regionalt og nasjonalt. Vår mentoropplæring har som mål å utruste deltakarane med ei haldnings- og handlingskompetanse som gjer dei i stand til å fange opp og jobbe med personar som:

–  står i fare for å gå inn i ein radikaliseringsprosess

–  har vore eller er ein del av ekstremistiske nettverk

 – har returnert frå irregulær krigføring i konfliktområde

–  er barn av fremmedkrigarar

– samt desse gruppene sine pårørande og utvida familienettverk

Målgruppe

Målgruppe for utdanninga er personar som har ei kontaktflate oppimot sårbare unge, vaksne og deira pårørande.

Egnethet og forankring

Utdanninga vektlegg at deltakarane er personleg eigna, har relevant fagbakgrunn og jobbkontekst.

Forutsetning for opptak er at tenester som søker har ein implementeringsplan for bruk av utlærde deltakarar; for eksempel som miljøterapeutiske mentorar, medlem i kommunale ressursteam, radikaliseringskontaktar i politiet eller som ressurspersonar på sin arbeidsplass.

Kva får kommunane/instansane som sender deltakarar på mentorutdanning:

– Konkret ressurs til bruk i eigne radikaliseringssaker

– Kompetanse i eigen organisasjon

– Interkommunalt tiltakssamarbeid og samarbeid med frivillige organisasjonar

– Kompetanse som kan inn i relevant planarbeid knytt til radikalisering og valdelig ekstremisme

"Det niende kullet med mentorer ferdig utskolert"

Samlingar

Samling 1

19. - 21. januar

Digital samling i Bergen

Samling 2

2. - 4. februar

Digital samling på Teams

Samling 3

16. - 18. februar

Fysisk samling i Bergen (med mulighet for å endre til digital, dersom endringer ifht smitte)

Påmelding og kontakt

Utdanninga går over tre samlingar med totalt 9 dagar og kostar til saman 2500 kr pr. person. Vi gjer merksam på at det er eit begrensa tal plassar. Betaling for utdanninga vert gjort i etterkant av opptaket. Det blir sendt ut faktura dersom det er fem personar eller fleire frå same arbeidsplass som deltek. Øvrige får tilsendt betalingslenke for betaling via kort eller VIPPS. 

E-post: elisabeth.harnes@helse-bergen.no for mer informasjon om utdanningen

Mob: 90697525