Korona: Informasjon og nettressursar

Sentral informasjon om koronaviruset

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet

Informasjon om korona på fleire språk (helsenorge.no)

Informasjon om korona på fleire språk (IMDI)

Informasjon om korona på fleire språk (Folkehelseinstituttet)

Informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører (Helsedirektoratet)

Nettressursar

Veiledere og råd

Kompetansesentre på Vestlandet, innanfor psykisk helse og rus. 

KORUS Vest Bergen (Kompetansesenter rus)

KORUS Vest Stavanger (Kompetansesenter rus)

RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (NORCE)

Statped Vest (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Psykisk helse