Til deg som jobbar med eller er pårørande til eldre

Det er fleire instansar som jobbar for å ivareta eldre under koronapandemien. Du finn ei overisikt under.

Nasjonal kompetanse tjeneste for aldring og helse har laga ei nettside om koronaviruset. Den kan nyttast både av fagfolk og pårørende.

Verdighetssenteret er eit nasjonalt, tverrfagleg kompetansesenter som forener kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. Dei arbeider for at sårbare gamle i Noeg skal få ein verdig alderdom. Målgruppen deres er både ansatte og frivillige i eldreomsorgen. Sjå deira nettside.

Nasjonalforeningen for folkehelse er ein frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsjukdommer. Dei har oppretta Frivillighetens koronalinje tlf. 23 12 00 80. Gå til nettside.

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø. SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering – basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Gå til nettside.

SESAM – Senter for eldremedisin og samhandling i region vest. SESAM skal bidra til å styrke forskning og fagutvikling innenfor fagfeltet eldremedisin. Kompetansesenteret skal  arbeide for å styrke samarbeidet om forskning og fagutvikling mellom helseforetakene, kommunene og andre sentrale samarbeidspartnere. Gå til nettside.

Røde kors Gå til nettside.

Pårørendesenteret. Nettsted og hjelpetelefon for pårørende. Gå til nettside.

Forelesning om eldre og sjølvmord, Gudrun Austad, RVTS Vest (Aldring og helse – nasjonal kompetansetjeneste):