E-læring

E-læringskurs i sjølvmordsrisikovurdering

Ein svært høg andel av dei som tek sitt eige liv har vore i kontakt med fastlegen eller andre i primærhelsetenesta i tida før sjølvmordet, men utan at sjølvmordsrisikoen vart fanga opp. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging har laga eit nytt e-læringskurs for å hjelpe legar og psykologar i primærhelsetenesta til å styrke si […]

Stø kurs: Nettkurs om traumeforståelse og -behandling

RVTS Nord har på oppdrag frå Helsedirektoratet utvikla nettkurset “Stø kurs”. Hensikten med kurset er å auke kompetansen om kva traume er og korleis ein kan avdekke og behandle traume. Kurset er for behandlarar og miljøpersonell i spesialisthelsetenesta, med særleg vekt på psykisk helsevern for vaksne. Men alle innan helse- og sosialsektoren kan ha nytte av kurset. […]

Nettkurs om vald og seksuelle overgrep mot barn

RVTS Nord og Høgskolen i Narvik (HiN) lanserte onsdag den 18. mars eit nettbasert kurs om vald og seksuelle overgrep mot barn, for tilsette i barnehage og barneskule. Nettkurset er gratis, og fritt tilgjengeleg for alle, men RVTS Nord og HiN ynskjer å få til ei systematisk implementering av nettkurset i Finnmark, Troms og Nordland. Det […]