Aktuelt

Behandling av ungdom med skadelig seksuell atferd

Problematisk og skadeleg seksuell atferd - noen definisjoner

Healthy Sexual Behaviour oversettes til norsk av V27 som “god og sunn sex” – aleine eller sammen med andre.

Stikkord: Gjensidighet, samtykke, aldersadekvat utprøving, intensjon om ikke-skade, lek, moro, ingen maktforskjell (styrke, alder, status, kognitivt.

Problematic Sexual Behaviour oversettes til norsk av V27 som «upassende eller problematisk seksuell atferd».

Stikkord:

  • Seksuell atferd som ikke er aldersadekvat, f.eks., yngre barn som bruker voksent seksualisert språk. Mer tilfeldig på/av og spontan seksuell atferd (f.eks. berøring utenpå klær).
  • Hendelser som er påvirket av jevnalderpress. Selvregulerende (f.eks.masturbasjon). Fornærmet barn/ungdom har blitt irritert/ukomfortabel men ikke redd/skremt og føler seg fri til å fortelle.
  • Den seksuelle atferden kan være ok (f.eks. onanering) men den utføres i en upassende situasjon (f.eks. på bussen) eller i en upassende relasjon (f.eks. med yngre barn tilstede).

Andre faktorer som kan formilde hendelsen: ikke intensjon om å skade, mangler på kunnskap og forståelse hos utøver.

Harmful Sexual Behaviour (HSB) oversettes til norsk av V27 som «skadelig seksuell atferd».

Begrepet dekker det Straffeloven i Norge opererer med som seksuell handling/atferd/omgang – m.a.o. seksuell atferd som kan være skadelig for de fornærmede. Men begrepet dekker også at atferden kan være skadelig for barnet/ungdommen som utøver den.

Stikkord: Seksuell atferd som ikke er aldersadekvat. Planlegging, hemmelighold, fysisk makt eller trusler, andre maktforskjeller som alder, størrelse, status, styrke.

Respons til det fornærmede barnet er preget av negative reaksjoner. Negative følelser er uttrykt under den seksuelle atferden (frykt, sinne, aggresjon). Utøver av atferd tar ikke ansvar for atferd eller negativ konsekvens for fornærmet. Atferd er gjentakende eller økende i frekvens. Vanskelig å avlede/stoppe atferd til tross for intervensjon (“compulsive and persistent”).

Kilde: V27/AIM2

Ressursenhet V27 og RVTS samarbeider om å implementere AIM (Assesment–Intervention–Moving on), eit program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd. No er behandlingsrettleiaren også oversatt til norsk.

Rettleiaren er oversatt til norsk av kompetansemiljøet V27, som først oversatte utgreiingsmanualen «AIM2 veilederen – Utredning av ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd».

Kven er behandlingsrettleiaren for?

Behandlingsrettleiaren er utarbeidd som hjelp til klinikarar som skal planlegge og gjennomføre systematisk endringsfokusert, individuelt arbeid med ungdom som har utført skadeleg seksuell atferd (SSA) i kombinasjon med parallelt systematisk endringsarbeid for heile familien.

For å nytte retteleiaren eller andre AIM verktøy, må ein ha delteke på kursrekkja av AIM-kurs som RVTS og V27 arrangerer. Om ein i utgangspunktet har liten eller ingen erfaring med utgreiing eller behandling av ungdom som utøver SSA og deira familiar, må ein i tillegg sørge for rettleiing frå kompetente fagpersonar.

Behandling av ungdom med skadelig seksuell atferd

Gruppa som har arbeidd med oversetting og utforming av rettleiaren. F.V: Eva Mørch, psykologspesialist (V27), Monica Jensen, psykologspesialist (V27) Andrea Rørvik Marti (UIB-stipendiat), Sylvia Haukanes, spesialkonsulent kommunikasjon (RVTS Vest) og Louise Bjerrum (UIB-masterstudent).

Fakta

AIM2 (Assesment–Intervention–Moving on) er eit program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd. Programmet er utvikla i England og er oversatt og bearbeidd til norsk av kompetansemiljøet V27, ved Betanien BUP i Fyllingsdalen.

AIM2 skal implementerast i Noreg, og det er V27 i samarbeid med dei regionale ressurssentra om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging (RVTS) som skal drive undervisninga.

Programmet har fire kursmodular, som bygger på kvarandre. Introduksjonskurs (1 dag), utgreiingskurs (2 dagar), behandlingskurs (2 dagar), og instruktørutdanningskurs (2 dagar).

Målgruppene er noko ulike for dei enkelte kursa. Dersom man ønsker å ta ugreiings- og behandlingskurset, må man først ha tatt introduksjonskurset. Instruktørkurs forutset deltaking på alle kursmodular og vil kun vere åpen på invitasjon.

Frå utgreiingskurset haust 2017