Aktuelt

I samarbeid med Betanien BUP, Ressursenhet V27 har RVTS Vest hatt fokus på å øke kunnskapen om barn og unge som har problematisk og skadelig seksuell atferd. I tillegg til samarbeid om undervisning, har vi vært med å spre og utforme den norske utgaven av manualen Assessment Intervention Moving-on 2 (AIM2), som er en nyttig ressurs i arbeid med med denne gruppen.

Illustrasjonsfoto: pixabay

Høsten 2016 og våren 2017 har vi hatt undervisningsdager i Stavanger og Førde, hvor den første samlingen har vært åpen for alle som jobber med barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd. Samling to og tre har imidlertid vært for fagfolk som jobber med utredning og behandling, og da har veilederen AIM2 vært sentral.

Vi spurte Monica Jensen, psykologspesialist ved Betanin BUP, V27 om veilederen AIM2 og hvem den er aktuell for:

– Assessment Intervention Moving-on 2 (AIM2) er et kombinert risiko- og utredningsverktøy utviklet av blant annet G-MAP for AIM-prosjektet i Greater Manchester, England.

– Den første AIM veilederen ble utviklet i 2002 og den reviderte AIM2 kom i 2009/2012. Dette utredningsverktøyet brukes oftest i bl.a  «Youth Offender Team» (YOT) i hele Storbritannina i saker der ungdom er sterkt mistenkt for, eller har utøvd problematisk eller skadelig seksuell atferd (Jfr. NICE Guidelines, 2016). I Norge vil AIM2 veilederen primært være aktuell for fagpersoner som møter disse ungdommene i det kommunale barnevernet, kommunale psykologer, Statlige barnehus, BUP, Konfliktrådet og Friomsorgen o.l. Veilederen kan også ved tilpasset bruk/tolkning brukes på populasjonene tenåringsjenter, ungdom med alvorlige lærevansker og ungdom med flerkulturell bakgrunn.

– Veilederen er et empirisk kunnskapsbasert verktøy til hjelp for fagpersoner i deres kliniske vurderinger – både når det gjelder risikovurderinger, utarbeidelse av trygghetsplaner og i differensiering av hvilke type/omfang behandling/intervensjoner ungdommen og hans familie har behov for.  Veilederen er holistisk og økologisk oppbygd med totalt 75 ulike ledd som skal skåres på statiske/dynamiske bekymringer/styrker på 4 hovedområder: skadelig seksuell atferd og annen type alvorlige atferdsproblem, utvikling, familie og nettverk.

– For å kunne bruke AIM2 må man imidlertid ha gjennomført kurs i regi av AIM-prosjektet i UK eller av V27 i samarbeid med RVTS Vest i Norge. Dersom man ikke har mye erfaring på utredning med SSA fra tidligere (f.eks. brukt ERSAOR), må man i tillegg sørge for veiledning fra mer erfarne fagpersoner.

– V27 ved Betanien BUP fikk i 2015 tillatelse, på nonprofitt basis, til å oversette/tilpasse blant annet AIM2 utredningsveileder til norske forhold. Oversettelsesarbeidet har hovedsakelig vært utført av V27 ved psykologspesialistene Monica Jensen og Eva Mørch, godt støttet av Betanien-ledelsen ved blant andre Helle Kleive. For arbeidet med tilbake-oversettelse har V27 engasjert Ph.D  Andrea Rørvik Marti. RVTS Vest har bidratt med layout, trykking og formidling til kursdeltakere i Helse Vest. Sentrale personer fra RVTS Vest har vært Sylvia Haukanes, Øyvind Heen Ottesen og Espen Rutle Johansson.

Bak f.v; Helle Kleive (leder V27), Andrea Rørvik Marti (Ph.D. UIB, tilbakeoversetter), Espen R. Johansson (senterleder, RVTS Vest). Foran f.v: Eva Mørch (psykologspesialist V27, oversetter) og Monica Jensen (psykologspesialist V27/prosjektleder oversettelse/tilpasning av AIM til norsk). Ikke til stede på bildet, men også med i arbeidsgruppen: Øyvind Heen Ottesen (psykologspesialist, RVTS Vest) og Sylvia Haukanes (Spesialkonsulent, kommunikasjon, RVTS Vest)

 

For mer om AIM prosjektet:

www.aimproject.org.uk

www.g-map.org

Betanien BUP, Ressursenhet V27

Frokostseminar: Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (NKVTS)

Få med deg streamingen av frokostseminaret på NKVTS 3. mars!

Problematisk og skadeleg seksuell atferd - noen definisjoner

Healthy Sexual Behaviour oversettes til norsk av V27 som “god og sunn sex” – aleine eller sammen med andre.

Stikkord: Gjensidighet, samtykke, aldersadekvat utprøving, intensjon om ikke-skade, lek, moro, ingen maktforskjell (styrke, alder, status, kognitivt.

Problematic Sexual Behaviour oversettes til norsk av V27 som «upassende eller problematisk seksuell atferd».

Stikkord: Seksuell atferd som ikke er aldersadekvat, f.eks., yngre barn som bruker voksent seksualisert språk. Mer tilfeldig på/av og spontan seksuell atferd (f.eks. berøring utenpå klær).
Hendelser som er påvirket av jevnaldrerpress. Selvregulerende (f.eks.masturbasjon). Fornærmet barn/ungdom har blitt irritert/ukomfortabel men ikke redd/skremt og føler seg fri til å fortelle.
Den seksuelle atferden kan være ok (f.eks. onanering) men den utføres i en upassende situasjon (f.eks. på bussen) eller i en upassende relasjon (f.eks. med yngre barn tilstede).
Andre faktorer som kan formilde hendelsen: ikke intensjon om å skade, mangler på kunnskap og forståelse hos utøver.

Harmful Sexual Behaviour (HSB) oversettes til norsk av V27 som «skadelig seksuell atferd».

Begrepet dekker det Straffeloven i Norge opererer med som seksuell handling/atferd/omgang – m.a.o. seksuell atferd som kan være
skadelig for de fornærmede. Men begrepet dekker også at atferden kan være skadelig for barnet/ungdommen som utøver den.

Stikkord: Seksuell atferd som ikke er aldersadekvat. Planlegging, hemmelighold, fysisk makt eller trusler, andre maktforskjeller som alder, størrelse, status, styrke.

Respons til det fornærmede barnet er preget av negative reaksjoner. Negative følelser er uttrykt under den seksuelle atferden (frykt, sinne, aggresjon). Utøver av atferd tar ikke ansvar for atferd eller negativ konsekvens for fornærmet. Atferd er gjentakende eller økende i frekvens. Vanskelig å avlede/stoppe atferd til tross for intervensjon (“compulsive and persistent”).

Kilde: V27/AIM2