Våre tenester

Vi tilbyr konsultasjon og rettleiing, undervisning samt nettverksbygging til fagpersonar og ressursspersonar som i sitt virke møter mennesker som er berørt av vald, traumer, sjølvmordsatferd og relaterte belastande livshendingar. Dette omfattar fagpersonar og ressurspersonar på alle nivå i tenesteapparatet og innan alle etatar, samt innan frivillige organisasjonar.

Konsultasjon o rettleiingUndervisningNettverksbygging Har du ein utfordrande sak? Treng du hjelp til å kome vidare? Vi gir konsultasjon og rettleiing innanfor temaområda vald og traumer, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.
Treng arbeidsplassen din oppdatert kunnskap om eit spesielt tema? Vi gir undervisning innanfor temaområda vald og traumer, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging. Vi kan arrangere kurs på bestilling, samt vere med å utforme kursopplegg i samarbeid med arbeidsplassen din.
Kva nettverk har du der du jobbar? Har du kontakt med andre tenester som jobbar med det same som deg? Vi kan vere med å opprette kontakt, samt vedlikehalde allereie eksisterande nettverk.


Kontakt eitt av våre fagteam

Sjå våre tilbod til ulike tenester