Våre kurstilbod

Avdekkande samtalar
Dette kurset handlar om korleis snakke med barn for å avdekke kva det er som gjer oss bekymra.

Kontakt fagteam vald og seksuelle overgrep

Barn og ungdom som etterlatne etter sjølvmord
Born som pårørande
Korleis skal vi forholde oss til barn som er pårørande?

Kontakt eitt av våre fagteam

Den viktige samtalen
Dette kurset handlar om samtalen som er så viktig å ta initiativ til, dersom ein er bekymra for eit barn. Korleis snakke med barn som har det vanskeleg?

Kontakt fagteam vald og seksuelle overgrep

Frå bekymring til handling
Er du bekymra for eit barn? Gjer noko med det.

Kontakt fagteam vald og seksuelle overgrep

Kultursensitivitet
Kultursensitivitet i arbeid med barn, vaksne og familiar med flyktning/etnisk minoritetsbakgrunn.

Kontakt fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon

Nyare traumeforståing
Traumebevisst tilnærming. Kva bør vi vete i arbeid med barn, vaksne og familiar med flyktningbakgrunn

Kontakt fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon

Portnerkurs – Å møte den sjølvmordsnære barn og unge
Fagpersonar med ulik bakgrunn får kunnskap og ferdigheiter som gjer dei betre i stand til å møte sjølvmordsnære.

Kontakt fagteam sjølvmordsførebygging

Seksualitet hos ungdom i eit etnisk minoritetsperspektiv
Temadagar om flyktningar
Vi driv jamnlege temadagar gjennom året. Hensikten med temadagane er å setje fokus på viktige problemstillingar knytta til arbeid med flyktningar. Kvar temadag inneheld undervising i eit relevant tema, utveksling av erfaringar og praksisnære diskusjonar.

Kontakt fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon

Temadagar om sjølvmordsførebygging
Vi driv jamnlege temadagar gjennom året. Hensikten med temadagane er å setje fokus på viktige problemstillingar knytta til arbeid med sjølvmordsførebygging. Kvar temadag inneheld undervising i eit relevant tema, utveksling av erfaringar og praksisnære diskusjonar.

Kontakt fagteam sjølvmordsførebygging

Traumebevisst tilnærming
Traumebevisste tilnærminger i arbeid med barn og familiar med flyktning/etnisk minoritetsbakgrunn. 

Kontakt fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon

VIVAT – Førstehjelp ved sjølvmordsfare
Dette er eit kurs om førstehjelp ved selvmordsfare. Fagpersonar med ulik bakgrunn får kunnskap og ferdigheiter slik at dei betre kan hjelpe mennesker i akutte sjølvmordskriser. Les meir på VIVATselvmordsforebygging

Kontakt fagteam sjølvmordsførebygging