Traumebevisst miljøterapi

Traumebevisst miljøterapi er et opplæringsprogram for ansatte i kommunale bofellesskap innen psykisk helse og rus.

Mange av brukerne som trenger omfattende kommunale tjenester har opplevd traumer.

Særlig traumer som skjer i oppveksten og nære relasjoner, har store konsekvenser for psykisk helse gjennom livet. Vanskene kan vise seg på ulike måter, og påvirker synet på verden, relasjoner og selvoppfattelse.

Brukere med traumeerfaringer kan utfordre oss som hjelpere, ettersom de ofte har overveldende historier og sammensatte vansker. Derfor trenger vi å forstå sammenhenger mellom traumer og reaksjoner, og vite hvordan vi kan møte traumeutsatte brukere på gode måter.

Målet med opplæringen:

 • Økt forståelse og trygghet i møte med brukere som har opplevd omfattende traumatisering
 • Fokus på arbeidsmiljø og trivsel, som et viktig grunnlag for å stå samlet og godt rustet til å være gode hjelpere
 • Forstå sammenhenger mellom traumer og reaksjoner
 • Felles språk, forståelse og tilnærming

Opplæringsprogrammet inneholder:

 • Felles undervisningsdager
 • Veiledning underveis i programmet
 • Ledersamlinger
 • Digital tilgang til fagstoff, litteratur og oppgaver til diskusjon og refleksjon

Traumebevisst miljøterapi er et kompetansehevende tiltak for alle ansatte ved samtlige bofellesskap i kommunen.

Kontaktperson for Traumebevisst miljøterapi:

Sylvi R. Fiskerstrand, e-post: sylvi.ramsli.fiskerstrand@helse-bergen.no

Program for samlingene

(Mulighet for tilpasning)

Samling om organisasjonskultur og verdier

 • Introduksjon til traumeprogrammet
 • Holdninger og verdier innen organisasjonen
 • Fokus på å forstå seg selv og hverandre i en arbeidskontekst

Fagdag om grunnleggende traumeforståelse

 • Hva menes med traumer?
 • Traumereaksjoner og nevrobiologi
 • Trening i psykoedukasjon

Veiledning

Fagdag om kompleks traumatisering og utviklingstraumer

 • Konsekvensene av tidlig traumatisering i nære relasjoner
 • Betydningen av det tidlige samspillet
 • Dissosiasjon
 • Relasjonskompetanse

Veiledning

Fagdag om traumebevisst miljøterapi

 • Hva vil det si å være traumebevisst?
 • Stabiliserende metoder og tilnærminger
 • Øvelse i bruk av slike metoder

Veiledning

Fagdag om det å være en hjelper

 • Sekundærtraumatisering og andre hjelperreaksjoner
 • Arbeidsmiljø og kollegastøtte
 • Selvivaretagelse og stresshåndtering