Temadagar om sjølvmordsførebygging

Vi driv jamnlege temadagar gjennom året. Hensikten med temadagane er å setje fokus på viktige problemstillingar knytta til arbeid med flyktningar. Kvar temadag inneheld undervising i eit relevant tema, utveksling av erfaringar og praksisnære diskusjonar.

Sjå vår kurskalender for oversikt over temadagar, eller kontakt fagteam sjølvmordsførebygging.

SONY DSC