Sylvi R. Fiskerstrand

SONY DSC

Telefon:

+ 47 92 24 29 86

E-mail

Sylvi Ramsli Fiskerstrand

Psykologspesialist

Eg underviser og rettleier innan behandling av traumatiserte flyktningar, også etnisk norske. Eg interesserer meg særleg for behandling av komplekse traumer, og korleis flyktningar kan finne fotfeste i eit nytt samfunn med tung bagasje og store psykososiale utfordringar. Eg er og oppteken av hjelparen, og korleis ein både kan forstå eigne reaksjonar og handsame dei på en god måte.

Brenn for: Eg ynskjer at flyktningar skal kunne nyttiggjere seg dei same helsetilboda som etnisk norske, noko som inneber at helsepersonell har kunnskap om blant anna traumer, kultur og psykososialt stress.

Eg har vore tilknytta Psykososialt Team for Flyktningar/RVTS Vest sidan eg var student, og har arbeidd terapeutisk med traumatiserte flyktningar over tid. Eg har og erfaring frå PPT, og har arbeidd som behandlar ved sengepost ved Sandviken sykehus. Eg har i fleire periodar arbeidd ved vaksenpsykiatrisk poliklinikk innan Kronstad DPS, og har no ei 40 % stilling ved Bergenhus vaksenpsykiatriske poliklinikk i tillegg til stillinga ved RVTS Vest. I poliklinikken har eg varierte arbeidsoppgåver, og arbeider med alle slags psykiske lidingar i tillegg til fokusert traumebehandling.

Eg er utdanna psykolog ved Universitetet i Bergen, i tillegg til studier innan religionsvitenskap og historie. Eg er spesialist i klinisk vaksenpsykologi, og har vidareutdanning innan EMDR, Narrativ eksponeringsterapi og Sensorimotorisk psykoterapi.