Septemberkonferansen

Septemberkonferansen har vore arrangert kvart år sidan RVTS Vest starta opp i 2006. Konferansen tek alltid sikte på å ha ei fagleg breidde som inkluderer både overordna perspektiv og konkret handlingskompetanse i arbeid med valds- og overgrepsutsette, utøvarar, flyktningar og sjølvmordstruga. RVTS Vest ynskjer på denne måten å nå ei tverrfagleg målgruppe, som omfattar fagpersonar og ressurspersonar på alle nivå i tenesteapparatet og innan alle etatar, samt innan frivillige organisasjonar.

#septemberkonferansen

Besøk Septemberkonferansen sine eigne nettsider