Samtykkeskriv (Utprøving)

Hva er formålet med undersøkelsen?

Formålet med undersøkelsen er å teste ut et nytt spørreskjema for å se hvordan det fungerer. Skjemaet er utviklet av CACTUS-nettverket, som består av nasjonale og regionale virksomheter som driver kompetanseprogrammer rundt traumeforståelse og traumearbeid. Skjemaet er laget for å skulle kartlegge fagpersoners og tjenesters behov når det gjelder denne kompetansen. Når skjemaet er ferdig, skal det brukes til å utvikle programmene og tilpasse dem til tjenestenes behov.

 

Hvordan blir innsamlede data brukt?

Din besvarelse blir kun brukt til det nevnte formålet. Data vil blant annet gi grunnlag for analyser av om skalaene på de ulike leddene benyttes i tilstrekkelig grad, og om skjemaet evner å skille mellom dem som har mottatt mindre versus mer tidligere kompetanseutvikling på fagområdet. Resultater fra analysene kan bli brukt i skriftlig og muntlig formidling, inkludert i vitenskapelige publikasjoner som masteroppgaver, konferansepresentasjoner eller artikler.

 

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?

Det er Helse Bergen HF, RVTS vest, som er ansvarlig for undersøkelsen. Som koordinator for CACTUS-nettverket har RVTS vest ledet utviklingen av spørreskjemaet. Prosjektleder har vært psykologspesialist Dag Ø. Nordanger. Undersøkelsen inngår i et samarbeidsprosjekt med de øvrige virksomhetene som er representert i CACTUS-nettverket og som skal benytte skjemaet i sitt videre arbeid. Disse er; RVTS sør, RVTS øst, RVTS midt, RVTS nord, NKVTS, Statens Barnehus og Østbytunet.

 

Hva innebærer det for deg å delta?

Det å delta i undersøkelsen innebærer at du fyller ut spørreskjemaet du nå har åpnet. For de fleste tar utfyllingen mellom 7 og 12 minutter. Skjemaet inneholder spørsmål om hvordan du opplever arbeid med barn, ungdommer eller voksne som har sosiale eller emosjonelle vansker. Til slutt kommer noen spørsmål om din erfaring, fagbakgrunn og tjenestetilhørighet. Svarene registreres elektronisk.

 

Hvordan ivaretas personvern og datasikkerhet?

Undersøkelsen er anonym. Det vil ikke være mulig for noen å identifisere hvilken person eller enkelttjeneste som svarer, og dette sikres også i all formidling av resultater fra undersøkelsen. Spørreskjemaet er utformet i samråd med Personvernombud i Helse-Bergen HF. Nettskjemaet som anvendes for undersøkelsen er sikkerhetsklarert for bruk innen Helse Vest RHF. Data lagres og behandles i anonymisert form i samsvar med Helse Bergen HFs retningslinjer, og oppbevares så lenge de kan bidra til forbedring og utvikling av spørreskjemaet.

 

Hva er dine rettigheter?
Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Du kan velge å ikke besvare undersøkelsen, og du kan avbryte på hvilket som helst tidspunkt uten å oppgi noen grunn. Ingen av delene vil ha noen negative konsekvenser for deg. Det er imidlertid ikke mulig for deg å trekke besvarelsen din tilbake og få dine data slettet i etterkant. Siden undersøkelsen er anonym har vi ingen mulighet for å finne ut hvilken besvarelse som er din.

 

Hvor kan du få vite mer?

Øvrige spørsmål kan rettes til prosjektleder på epost.