Samtykkeskriv (TANDEM ONCE)

iHva er formålet med undersøkelsen?

Formålet er å få et bilde av en tjeneste eller gruppe sitt kompetansebehov når det gjelder arbeid med mennesker som har sosiale og emosjonelle vansker. Dette for å kunne tilpasse kompetanseutviklingsarbeidet på feltet til ulike tjenesters og målgruppers behov. Resultatene skal fortrinnsvis brukes som vurderingsgrunnlag for hvordan kompetanseprogrammer bør legges opp, gjerne i dialog med den enkelte tjeneste eller gruppe som ønsker kompetanseutvikling. Resultater fra undersøkelsen kan bli brukt i rapportering fra kompetansevirksomheten, og kan inngå i forskning på faktorer som virker inn på ulike tjenesters kompetansebehov. Data kan da bli brukt i vitenskapelige publikasjoner som masteroppgaver, konferansepresentasjoner eller artikler. Slik forskning kan skje i samarbeid med andre virksomheter som benytter den samme undersøkelsen i sitt arbeid.

 

Hvem står bak undersøkelsen?

Det er Helse Bergen HF, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region vest (RVTS vest), som står bak undersøkelsen. Den inngår i et nasjonalt samarbeid mellom åtte kompetansevirksomheter; De fem RVTSene, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Østbytunet og Statens barnehus. Disse virksomhetene har i felleskap utviklet TANDEM, som er spørreskjemaet som benyttes i undersøkelsen. TANDEM benyttes i tilsvarende undersøkelser i alle landsdeler, og i samarbeid med ulike tjenester. Slik etableres det et nasjonalt kunnskapsgrunnlag for kompetanseutviklingsarbeidet på dette fagområdet. Arbeidet har vært ledet av psykologspesialist Dag Ø. Nordanger ved RVTS vest, og det er RVTS vest som er prosjekteier og juridisk eier av TANDEM.  

 

Hva innebærer det for deg å delta?

Det å delta i undersøkelsen innebærer at du fyller ut spørreskjemaet du nå har åpnet. For de fleste tar utfyllingen mellom syv og tolv minutter. Skjemaet inneholder spørsmål om hvordan du opplever arbeid med barn, ungdommer eller voksne som har sosiale eller emosjonelle vansker, hvordan du vurderer din kunnskap og kompetanse på dette feltet, og hvordan du syns at dere jobber sammen om dem som har slike vansker i ditt arbeidsfellesskap. Til slutt kommer noen spørsmål om din fagbakgrunn, erfaring og tjenestetilhørighet. Svarene registreres elektronisk.

 

Hvordan ivaretas personvern og datasikkerhet?

Undersøkelsen er utformet i samråd med Personvernombud i Helse-Bergen HF. Det registreres kun ikke-sensitive personopplysninger, i form av bakgrunnsinformasjon som fagbakgrunn, erfaring og tjenestetilhørighet. For å kunne holde orden på hvilket samarbeid og hvilken gruppe besvarelsene gjelder, gis alle undersøkelser et nummer. Dersom administrator av undersøkelsen kjenner gruppen godt, vil vedkommende i unntakstilfeller kunne identifisere personen bak en besvarelse gjennom sammenstilling av bakgrunnsinformasjonen. I likhet med alle innsamlede data lagres og behandles slike opplysninger i anonymisert form og i samsvar med personvernlovgivningen. Offentlig formidling av resultater fra undersøkelsen blir også anonymisert når det gjelder enkelttjenester. Nettskjemaet som benyttes er sikkerhetsklarert for bruk innen Helse Vest RHF. Data oppbevares så lenge de kan bidra til forbedring og utvikling av kompetanseutviklingsarbeidet på feltet.

 

Hva er dine rettigheter?
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, både for deg og for din tjeneste. Det å avstå vil ikke medføre noen negative konsekvenser. Du kan velge å ikke besvare undersøkelsen, og du kan avbryte på hvilket som helst tidspunkt uten å oppgi noen grunn. Du kan imidlertid ikke trekke samtykket tilbake i etterkant og regne med å få dine data slettet, siden det i praksis ikke lar seg gjøre å finne ut hvilken besvarelse som er din. Dersom undersøkelsen er gjennomført for en avgrenset tjeneste, har tjenesteleder rett til på hvilket som helst tidspunkt å be om at data fra egen tjeneste slettes og unndras for fremtidig bruk i formidling eller forskning.

 

Hvor kan du få vite mer?

Øvrige spørsmål kan rettest til prosjektleder på epost.