Samtale med barn i barnevernet

Undervisningsspråk

Norsk

Studiepoeng

15

Normert studietid

2 semester, samlingsbasert deltid

Innleiing

Vidareutdanninga, Samtaler med barn i barnevernet, bygger vidare på Vidareutdanninga Barnevernarbeid etter avdekking av vald eller overgrep i familien.

FNs konvensjon om barnets rettigheter har som intensjon å sikre barn og ungdom gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter. Sentralt står arbeid for å motvirke marginalisering, bidra til utjevning av levekårsforskjeller og fremme barn og ungdoms
deltakelse og innflyting på ulike samfunnsområder. Barnekonvensjonen avspeiler en utvikling i
synet på barnet, der barnet i dag er mer en deltaker og aktør i eget liv som i langt større grad blir
sett på som kompetent i vurderinger i sitt eget liv.

Kompetanseheving innan barnevern er eit nasjonalt satsingsfelt. Videreutdanninga skal være et bidrag til å styrke barnevernsarbeidarane si faglege forståing og praktiske kunnskap i arbeidet med komplekse barnevernsaker. Videreutdanninga sitt faglege fokus vil spesielt rette seg mot å styrke barnevernsarbeideren sin kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med foreldre og barn og då gjerne knytt mot valdsproblematikk. Det krev at ein kan ta på seg den profesjonelle hatten og våge å tilby seg sjølv som ein samtalepartnar.

Denne videreutdanninga vektlegg samtalemetodikk innan avdekking, informasjon, bearbeiding og vidare arbeid innen vald- og overgrepsproblematikk i barnevernet.

Vidareutdanninga er eit samarbeidsprosjekt mellom Regionalt ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging, Egersund barnevern, Tysvær barnevern og Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Studiestad

Desentralisert.

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning har studenten:

 • Vid kunnskap om sentrale teoriar om kommunikasjonsferdigheter og samtaler med
  barn spesielt

Ferdigheter

Etter fullført utdanning har/kan studenten:

 • anvende samtalemetodiske verktøy i samtalesituasjoner med barn i barnevernet
  Generell kompetanse

Etter fullført utdanning har/kan studenten:

 • anvende relevante teoretiske problemstillingar og fagleg kunnskap i praktisk arbeid
 • reflektere over eigen praksis og justere denne under veiledning

Kompetanse / formell grad

Vidareutdanning lågare grad

Målgruppe

Tilsette i barnevern, skule og barnehage og alle som samarbeider med barnevernet om samtale
med barn

Opptakskrav

Det generelle opptakskravet er treårig utdanning på høgskulenivå. Andre med minimum tre års høgare utdanning med relevant fagsamansetning kan, etter vurdering tas opp. Deltakarane må vere i relevant praksis.

Innhald / oppbygging

Innhald i emnet er samtale med barn. Tema knytt til vald og overgrep, samt utfordringar knytt til
krysskulturelle problemstillingar er sentrale. Utdanninga er organisert i seks heildagssamlingar. Studenten skal arbeide med oppgåver mellom samlingane.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene skal medvirke til aktiv studentdeltaking. Det er ein kombinasjon av førelesning, aktivitet, arbeid i grupper, munnlege presentasjonar, transkribering og oppgåver med rettleiing. Studenten skal gjere arbeidsoppgåver mellom samlingane. Det vert forventa at studenten, gjennom heile studietida, reflekterer og vurderer eigne erfaringar i møte med den nye kunnskapen.

Praksis

Ingen omfang av praksis i studiet (i prosent)

Arbeidskrav

 • Minimum 80% deltaking på alle samlingar.
 • Grupper med samtaletrening, minimum to videoar med barnesamtalar i gruppene.
 • Ein transkripsjon av minimum ti minutters samtale med barn.
 • Alle arbeidskrav må være godkjent før ein kan ta eksamen.

Sluttvurdering

Munnleg eksamen
Bokstavkarakter

Pensum

Øvreeide, Haldor(2009). Samtaler med barn : metodiske samtaler med barn i vanskelige
livssituasjoner 3.utg.Kristiansand: Høyskoleforlaget.(250 sider)
Gamst, Kari Tøften(2011)Profesjonelle barnesamtaler : å ta barn på alvor. Oslo:
Universitetsforlaget.
(321 sider)
Ruud, Anne Kirsti(2011).Hvorfor spurte ingen meg? : kommunikasjon med barn og unge i
utfordrende livssituasjoner.Oslo: Gyldendal Akademiske (246 sider)
Åse Langballe (2011); Den dialogiske barnesamtalen. Hvordan snakke med barn om sensitive
temaer.
NKVTS. (http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/Den-dialogiske-barnesamtalen-hvordansnakke.pdf)
Patterson & Hayne (2011); “Does drawing facilitate older children`s reports of emotionally laden events?”. Applied Cognitive Psychology, Volume 25, issue 1, p