Rettleiarar og sentrale dokument

Rettleiar_helsetenester-212x300Veileder om helsetjenestetilbudet til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente (IS-1022)
Oppdatert 2015. I rettleiaren presiserer Helsedirektoratet kommunen sitt ansvar for å sikre likeverdige helsetenester til denne gruppa. Rettleiaren beskriver helseundersøkingar i transittfasen, i ordinære statlege mottak og etter bosetting i kommune og er eit viktig reiskap for helsepersonell og leiarar i primær- og spesialisthelsetenesta. Helsedirektoratet anbefaler at alle aktuelle tenestestader og tenesteytarar tek rettleiaren
i bruk.

35831_img___1376910576399Helse og omsorgsdepartementet Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for
alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017

 

 

 

imagesI velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere.

 

 

 

38857_1Likeverdig helsetjeneste? Om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere