Rekruttering av fagpersoner til testpanel

Hei til deg som har vist interesse for vårt innlegg, vil du hjelpe oss?  

Rekruttering av fagpersoner til testpanel for utprøving av gode kartleggingsverktøy som en del av det å forstå og hjelpe barn og unge med skadelige aggressive reaksjoner.

Et mål er å etablere viktige og riktige verktøy som barna trenger for å bygge sunne relasjoner og unngå skadelig atferd i fremtiden. Et annet mål er å gi fagpersoner, tjenester og andre som jobber opp mot barn gode verktøy for å identifisere og vurdere slik at virksomme tiltak settes i gang.

Formål og bakgrunn

Helsedirektoratet jobber med å tilgjengeliggjøre verktøy og metoder som kan brukes av ansatte i tjenester rundt barn og unge til å identifisere og følge opp barn og unge i risiko. Formålet med arbeidet er å fremme god støtte og gi bedre oppfølging til barn og unge som er i risiko for å skade seg selv eller andre.

Tidsbruk for testpanelet

30-60 minutter x 4ganger i tidsrommet mellom medio april t.o.m. desember 2024.

Testpanelet vil også bli innkalt til et kort digitalt intromøte der formatet og gjennomføring av testene vil forklares. Dette vil bli avholdt så snart personer til testpanelet er avklart. Dere vil få tilsendt lenke på epost.

Tidspunkter

Når testpanelet mottar testen, vil de ha 2-3 dager på å svare den ut. Det planlegges at testpanelet mottar tester i følgende uker:

 • Uke 18, april
 • Uke 25, juni
 • Uke 41, oktober
 • Uke 47, november

Format

Testen vil gjennomføres individuelt. Dere vil få tilsendt en case der dere skal teste ut å bruke en metode eller et verktøy for å løse casen. Dere vil deretter svare på noen spørsmål i forhold til casen som vi vil bruke til å justere og forbedre produktet.

Tverrfaglig testpanel

Deltakerne trenger ikke å ha forkunnskaper om temaet. Det krever ingen forberedelser. Det er ønskelig at deltakerne er fra ulike deler av landet, og gjerne kommuner av ulike størrelser. Vi ønsker ansatte, ikke ledere, fra ulike tjenester som jobber med barn/ unge i kommunen:

 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjenesten
 • Helsestasjon for ungdom
 • Barnehage
 • Barneskole
 • Ungdomsskole
 • Videregående skole
 • PP-tjenesten
 • Kommunalt barnevern
 • Statlig barnevern/Bufetat

Tilsatte ved RVTS deltar i vår prosjektgruppe barn/unge med skadelig aggresiv adferd. De hjelper oss blant annet med rekruttering av fagpersoner til testpanelet.

RVTS = Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Vil du hjelpe oss? Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med Helsedirektoratet v/ Dagfinn Sørensen, seniorrådgiver, Avdeling spesialisthelsetjenester på tlf. 99 08 28 21

Tilbakemelding på om du vil være i testpanelet sendes på epost til steinar.hval@helse-bergen.no eller beate.gauden@helse-bergen.no , så vil de videresende ditt navn til Helsedirektoratet.

På forhånd TAKK til dere som vil hjelpe oss!