Linda R. Kvalvik

Telefon:

+ 47 98 68 83 94

Linda R. Kvalvik

Områdeleiar barn

Eg er utdanna barnevernpedagog frå Høgskulen i Sogn og Fjordane. Eg har Vidareutdanning i barnevern, i Barnevernets arbeid etter avdekking av vald og seksuelle overgrep, samt Samtaler med barn.

Eg har jobba i barneverntenesta i 17 år og på Barnevernvakten i 13 år, og har lang erfaring frå arbeid med barn og foreldre i kriser.

Eg har fokus på barn og unge utsatt for omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Eg er oppteken av at alle som jobbar med barn og foreldra deira skal halde barneperspektivet høgt. Kunnskap om god samtalemetodikk trengs for at fagfolk skal kjenne seg trygge nok til å snakke med barn som på ulike måtar gjer signal om vanskar.

Eg vil peike på viktigheten av at barn som opplever omsorgssvikt, vald og overgrep skal få nødvendig hjelp og  at det fins gode tiltak som kan hjelpe heile familien.

Brenn for: Kompetanse og fagleg trygghet for hjelparane, tidlig intervensjon og felles innsats på tvers av tenester!