Krisehandtering

Psykososial bistand etter større eller mindre hendingar er eitt av tenesteområda til RVTS Vest. Psykososial førstehjelp, identifisering av råka personar med behov for behandling samt generell psykisk traumekunnskap vert gitt i form av undervisning og rettleiing. Vi kan og gje råd om organisering av tenestene. Kommunale psykososiale kriseteam, naudetatar, ideelle og andre organisasjonar er blant våre målgrupper.

Personell som arbeider med desse oppgåvene er velkomne på våre kurs og utdanningstilbod, samt å ta kontakt for konsultasjon og rettleiing. Vi kan arrangere kurs på bestilling, samt vere med å utforme kursopplegg i samarbeid med arbeidsplassen din. Dei fleste av våre tilbod er utan avgift og vert arrangert fleire stader i regionen.

Vi tilbyr følgjande kurs for Krisehandtering

Avdekkande samtalar
Barn og ungdom som etterlatne etter sjølvmord
Born som pårørande
Den viktige samtalen
Frå bekymring til handling
Mobbing og sjølvmord
Portnerkurs – Å møte den sjølvmordsnære barn og unge
Temadagar om flyktningar
Temadagar om sjølvmordsførebygging
Traumebevisst tilnærming
Traumer og sjølvmord
Ungdom og sjølvskading
VIVAT – Førstehjelp ved sjølvmordsfare

Rettleiarar og andre publikasjonar – Krisehandtering

Barndommen kommer ikke i reprise
Et liv uten vold
Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017
Seksuelle overgrep mot barn – en veileder for hjelpeapparatet
Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Nettsider – Krisehandtering

Kriseteamskulen
LEVE
Når krisen rammer – Å arbeide i psykososiale kriseteam
NSSF
Traumenett
VIVAT
www.ungsorg.no

Prosjekt og utdanning – Krisehandtering

Avdekking – kva så?
Videreutdanning om vold og traumatisk stress – tverrfaglig forståelse og tiltak

Kvar jobbar du?

Tilbake til oversikten


Tilbake