KOMPETANSEHEVING FOR HELSESTASJON

Dette kurset er for: tilsette i helsestasjon

Kompetanseheving for helsestasjon
Foto: pixabay

Om kurset
Som tilsett ved helsestasjon møter ein mange barn, unge og foreldre. Nokre av desse har vore eller er utsatt for vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Det er viktig at helsestasjonen har kompetanse og tryggleik i møte med barn og foreldre som er traumatiserte.

Mål
– Kompetanse om vald og traume
– Kjennskap til samarbeidspartnarar og instansar i kommunen
– Kjennskap til eiga rutine for handtering av valdssaker
– Kompetanse om kultur og arbeid med familiar med etnisk minortetsbakgrunn
– Tryggleik i samtalar

Kursplan
Dag 1: Fagdag om vald og traume
Dag 2: Arbeid med familiar med etnisk minoritetsbakgrunn
Dag 3: Kartlegging av vald. Samtalar med foreldre om vald. Praktisk øving
Dag 4: Samtale med barn. Praktisk øving
Dag 5: Presentasjon av samarbeidspartnarar. Rutine for samarbeid
Dag 6: Oppsummering og evaluering. Vegen vidare
Dag 7: Refleksjonsdag/Rettleiing

Rutine for samarbeid, rettleiing, kasusarbeid og øving.
Kan tilpasses etter avtale, eks: halve dagar eller tilpasses til helsestasjonens behov/kompetanse.

Kontakt

Kompetanseheving for helsestasjon

Linda Kvalvik
Spesialkonsulent

Telefon: +47 98 68 83 94
E-mail: linda.renate.kvalvik@helse-bergen.no

Lukka område for deltakarar på kompetansehevinga

Her finn du ressursar knytt til undervisninga.