For skoleledere

Denne siden er under utvikling.

Mange norske skoler mangler verktøy for å håndtere barn og unge med risiko for psykisk uhelse, deriblant selvskading og selvmordsatferd.

Lærere kan erfare at psykiske vansker kan ha negativ påvirkning på elevenes læring og utvikling. Når man som lærer mangler verktøy kan man over tid utvikle tendenser på stress og utbrenthet. Både lærere og elever kan ha stort utbytte av å få økt kunnskap om hvordan forebygge selvmord og selvskading.

Opplæringslova (1998) inneholder flere bestemmelser som knyttes til psykisk helse. Bestemmelsene er rettet mot alle elever, samt mot elever som av ulike årsaker er spesielt sårbare.

§ 1-3. og § 9a-1danner grunnlaget for utvikling av nettressursen hvor betydningen av god helse og trivsel vektlegges spesielt i sistnevnte paragraf. Opplæringen skal sikre elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I § 9a-3. fremheves det at skolen skal arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Det hviler et stort ansvar på skolen når det gjelder å legge forholdene til rette for elevenes utvikling og ivaretagelse av god psykisk helse.

Holen & Waagene (2014) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en rapport som omhandler psykisk helse i skolen. Her fremkommer det at skoleledere er gjennomgående mer positive enn lærere til hvordan skolen møter elever med psykiske vansker og bidrar til forebyggende arbeid.

Lærerne gir uttrykk for at skoleledere og skoleeiere skal tilrettelegge bedre for arbeid knyttet til elevenes psykiske helse.

skole