Elever med etnisk minoritetsbakgrunn. Kultursensitiv selvmordsforebygging

Flere etniske minoriteter i Norge kommer fra land der selvmord er sterkt fordømt og tabuisert grunnet kulturelle og religiøse forestillinger. Mange selvmordsnære kan være i tvil om de vil avdekke selvmordstanker ut i fra en bekymring for å bli møtt med fordømmelse og kollektiv skam.

Den psykiske belastningen øker når man i tillegg befinner seg i ett nytt og fremmed land, og har reduserte muligheter til å formidle tanker og følelser på sitt eget emosjonelle språk.

Det er behov for nytt kunnskapsgrunnlag for å kunne gi etniske minoritetsgrupper med manglende språkferdigheter og kommunikasjonsstil- muligheten til å sette ord på og formidle sine selvmordstanker.

De siste årene har det kommet et økt antall henvendelser fra skoler med behov for veiledning og kompetanseheving om selvmordsforebygging og risikokartlegging av elever med etnisk minoritetsbakgrunn. Etterspørselen gjelder kunnskap om selvmordsforebygging generelt og om tiltak knyttet til utfordringer som språkbarrierer, kultur- og religionsforståelse av selvmordsproblematikk.

På bakgrunn av dette har RVTS Vest de siste 2 årene utviklet to kurs:

  1. 2-dagers kurs i «Kultursensitiv selvmordsforebygging»
  2. 5-dagers kurslederkurs i «Kultursensitiv selvmordsforebygging»

Kursene er et tilbud til skolepersonell og andre som arbeider med målgruppen.

2-dagers kurs i «Kultursensitiv selvmordsforebygging»

På 2-dagers kurset vil du få innføring i:

  • Grunnlagsforståelse i kultursensitiv selvmordsforebygging
  • Migrasjonsstress og psykisk helse
  • Holdninger til selvmord og betydningen disse har i møte med den selvmordsnære
  • Hvordan forstår man selvmord i den vestlige og den østlige verden – forskjeller og utfordringer i møte med selvmordsnære
  • Samtale med den selvmordsnære, hva er viktig å vektlegge og hvordan gjennomføre samtalen.
  • Kan betydningen av ære, patriarkalisme og kollektivistisk familiestruktur være en risikofaktor for økt selvmordsatferd.
  • Hvordan ta vare på deg selv som hjelper?

Samtalen omhandler selvmordstanker, selvmordsatferd, risiko og beskyttende faktorer (resiliens), hvor man da får klarhet i hvilken hjelp personen kan ha behov for.

 

5-dagers kurslederkurs i «Kultursensitiv selvmordsforebygging»

På 5-dagers kurset lærer du å:

  • Bli kursleder for 2-dagers kurs i «Kultursensitiv selvmordsforebygging»

Kompetanseheving i kultursensitiv selvmordsforebygging har mange praktiske fordeler for skolene som har elever med etnisk minoritetsbakgrunn. Gjennom utdanning av en eller flere ansatte på en skole kan skoleleder få godt kvalifisert medarbeidere som blir i stand til å håndtere situasjoner som omhandler selvmordsfare og som vil ha kunnskap om det lokale hjelpeapparatet.