Barnevernarbeid etter avdekking av vald eller overgrep i familien

Undervisningsspråk

Norsk

Studiepoeng

15

Normert studietid

2 semester, samlingsbasert deltid

Innleiing

Avdekking, og kva så? Vidareutdanninga Barnevernarbeid etter avdekking av vald eller overgrep i familien legg vekt på tiltaksarbeid i barnevernsarbeid etter avdekking av slike saker. Viktige tema er utvikling av kompetanse i kommunikasjon, krisearbeid, kulturforståing og tiltaksarbeid i barnevernsarbeid etter avdekking av vald. Gjennom fleire år har det vore arbeidd aktivt med avdekking av vald og seksuelle overgrep. Mange barn og familiar treng bistand frå barnevernet i vanskelege livssituasjonar. Barnevernet får ei avgjerande rolle i handtering av saker der barn er
involvert. Erfaring viser at det offentlege hjelpeapparatet ofte manglar kunnskap om kva som skal
skje etter avdekking av vald og seksuelle overgrep. Tema som sikkerheitsarbeid, krisearbeid
inklusiv vurdering av sjølvmordsrisiko, bearbeiding av hendingar knytt til vald og overgrep, samt
familieforståing er eksempel på slik kunnskap. Vidare er kunnskap om kulturforståing viktig for å
forstå den krysskulturelle problematikken knytt til vald og overgrep, som kan vere kompliserande
for barnevernet sitt arbeid.

Kompetanseheving innan barnevern er eit nasjonalt satsingsfelt. Vidareutdanninga skal vere eit bidrag til å styrkje barnevernsarbeidarane si faglige forståing og praktiske kunnskap i arbeidet med komplekse barnevernssaker. Vidareutdanninga sitt faglege fokus vil spesielt rette seg mot å styrkje barnevernsarbeidaren sin kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med foreldre og barn, samt gje auka forståing for korleis utvikle fruktbare barnevernstiltak til beste for barnet i samarbeid med brukaren, brukaren sitt nettverk og andre hjelpeinstansar. Vidareutdanninga Barnevernsarbeid etter avdekking av vald eller overgrep i familien er eit samarbeidsprosjekt mellom Regionalt ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging, Egersund barnevern, Tysvær barnevern og Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Studiestad

Desentralisert

Studiet er delvis nettbasert

Læringsutbytte

Etter gjennomført utdanning skal studenten:

  • ha teoretisk kunnskap om vald og overgrep som fenomen
  • kunne handtere situasjonar med barn, familie og nettverk i krise
  • ha kunnskap om kommunikasjon med barn, ungdom og valdsutøvarar
  • kunne anvende relevante teoretiske problemstillingar og fagleg kunnskap i praktisk arbeide
  • kunnne reflektere over eigen praksis og justere denne under rettleiing

Målgruppe

Tilsette i barnevernet, samt deira samarbeidspartnarar

Opptakskrav

Det generelle opptakskravet er treårig utdanning på høgskulenivå. Andre med minimum tre års
høgare utdanning med relevant fagsamansetjing, kan etter vurdering takast opp. Deltakarane må
vere i relevant praksis.

Innhald / oppbygging

Det vert undervist i mellom anna kommunikasjon, kulturforståing og tiltaksarbeid retta mot
brukaren, brukaren sitt nettverk og andre hjelpeinstansar. Tema knytt til vald og overgrep samt
utfordringar knytt til krysskulturelle problemstillingar er sentrale.
Utdanninga er organisert i 13 fagdagar. Det er krav om minimum 80 % frammøte på kvar av
samlingane. Studenten skal også arbeide med pensum/oppgåver mellom samlingane.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene gjenspeglar måla for studiet, og skal medverke til aktiv studentdeltaking. Det blir ein kombinasjon av førelesingar, aktivitetar, arbeid i grupper, munnlege presentasjonar og oppgåver med rettleiing. Studenten skal også gjere arbeidsoppgåver mellom samlingane. Det blir forventa at studentane, gjennom heile studietida, reflekterer og vurderer eigne erfaringar i møte med den nye kunnskapen.

Praksis

Ingen

Arbeidskrav

  • Minimum 80% deltaking på alle samlingar.
  • Munnlege presentasjonar i grupper.

Arbeidskrav er obligatoriske oppgåver som må vere godkjent før ein kan framstille seg til
eksamen.

Sluttvurdering

VA501
SK: Skriftleg skuleeksamen, 6 timar.
Bokstavkarakter.