Barn og unge som etterlatte etter selvmord. Hvordan kan skolen tilrettelegge?

Man bør være oppmerksom på at barn og unge kan få store vansker på skolen når de har mistet en av sine nærmeste i selvmord.

Dette kan prege en stor del av deres hverdag. Trivsel og ytelse i skolen er blant annet en god målestokk på hvordan de er preget av selvmordet.

Mange har vansker med å lære nytt stoff og konsentrere seg i timene.

Elever som tidligere var regnet som skoleflinke kan få store problemer med å følge med i timene eller gjennomføre lekseplaner.

Konsentrasjonsvanskene kan også henge sammen med manglende eller forstyrret søvn. Tanker om det som har hendt kan overskygge det som foregår i klasserommet.

Oppgaver som krever dialog med lærer eller medelever er lettere å konsentrere seg om enn egenarbeid som oftest krever stillhet og ro. Konsekvenser kan være manglende evne til å gjennomføre prøver og obligatoriske oppgaver. Mange elever trenger mer tid og flere forklaringer enn før for å forstå hva de skal utføre.

Så lenge eleven er i aktivitet klare de å holde vonde minner unna, for eksempel i friminuttet. Derfor kan atferd i friminuttet stå i sterk motsetning til atferd i klasserommet. Det kan være nærliggende å tolke at eleven er i stand til å yte mer enn han eller hun gir uttrykk for. Gradvis kan eleven utvikle dårlig selvfølelse og mindre selvtillit når de ikke mestrer skolearbeidet.

Selv om det er vanlig å observere vansker knyttet til konsentrasjon skal man være oppmerksom på at noen elever kan strekke seg lengre enn de tidligere har gjort spesielt i den første tiden etter selvmordet. De jobber så intenst at de bedrer karakterene sine i de første kaotiske månedene. Lekser kan bli brukt som en fluktmulighet for å skape orden i indre følelsesmessig kaos. Det gis da inntrykk av at de klarer seg bra og dette hindrer ofte tilbud om nødvendig emosjonell støtte og hjelp.

Gode tiltak kan tilrettelegges etter at man har gjort nødvendige avklaringer med eleven og foresatte gjennom samtale.

Foresatte må orienteres om tiltak da oppfølging skal være et samarbeid mellom hjem og skole.

Tiltak:

Start – samtale med foresatte – hva vet eleven om selvmordet

Har eleven vært skjermet for fakta

Har eleven snakket med kriseteamet eller annet helsepersonell

Er det iverksatt tiltak av andre – har samtaletilbud?

Hvis nei – snakk med foresatte om at dere sammen kan snakke med barnet (eventuelt sammen med helsesykepleier)

Avklare hvilke tiltak denne eleven har behov for i skolen

 

Eks: mindre egenaktivitet – tiltak mer fellesaktivitet. Om eleven har høye forventninger til egne skoleprestasjoner – tiltak dialog om hva som forårsaker forventninger til det å skulle prestere.

Kompetanseheving – hva finnes: Barn og unge som etterlatte etter selvmord. Barnesamtalen.