Andre viktige aktørar

Politi, kriminalomsorg, rettsvesen, forsvaret, NAV, Statens barnehus, frivillige organisasjonar, trussamfunn, Krisesentra og Senter mot incest og seksuelle overgrep er døme på viktige aktørar innanfor temaområda våre.

Tilsette her er velkomne på våre kurs og utdanningstilbod, samt å ta kontakt for konsultasjon og rettleiing. Vi kan arrangere kurs på bestilling, samt vere med å utforme kursopplegg i samarbeid med arbeidsplassen din. Dei fleste av våre tilbod er utan avgift og vert arrangert fleire stader i regionen.

Vi tilbyr følgjande kurs

Avdekkande samtalar
Barn og ungdom som etterlatne etter sjølvmord
Born som pårørande
Den viktige samtalen
Frå bekymring til handling
Kultursensitivitet
Mobbing og sjølvmord
Nyare traumeforståing
Oppfølging av torturoverlevarar
Portnerkurs – Å møte den sjølvmordsnære barn og unge
Seksualitet hos ungdom i eit etnisk minoritetsperspektiv
Temadagar om flyktningar
Temadagar om sjølvmordsførebygging
Traumebevisst tilnærming
Traumer og sjølvmord
Undervisning om bruk av tolk
Ungdom og sjølvskading
VIVAT – Førstehjelp ved sjølvmordsfare

Rettleiarar og andre publikasjonar

Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord
I tjeneste for Norge
Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Nettsider

Kriseteamskulen
LEVE
NSSF
Traumenett
VIVAT
www.ungsorg.no

Prosjekt og utdanning

Avdekking – kva så?
FN-NATO-veteranar
Videreutdanning om vold og traumatisk stress – tverrfaglig forståelse og tiltak

Kvar jobbar du?

Tilbake til oversikten


Tilbake