Aktuelle ressursar for psykososialt arbeid

Under finn ressursar som er aktuelle for psykososialt arbeid.

RVTS Øst har utvikla nettportalen psykososialberedskap.no. Portalen dekker områda kriser, katastrofar, militært innsatspersonell, teneste i katastrofeområde og terror. Intensjonen er at portalen skal vere eit praktisk og nyttig verktøy som gir konkret kunnskap til hjelpearbeidarar.

E-læringskurs for medlemmer i psykososiale kriseteam i heile landet. Kurset skal gi auka kunnskap og kompetanse i møte med råka og etterlatne etter kriser, ulykker og katastrofer. Kurset er ope for alle interesserte, og det er gratis å gjennomføre.

Kriser.no. Ei hjelp for fagfolk i handtering av krisesituasjonar.