Debriefing

Defusing og debriefing er begge metoder som brukes for å støtte personer som har vært involvert i en traumatisk hendelse, men de har forskjellige formål og utføres på ulike tidspunkter etter hendelsen.

Defusing versus debriefing

Defusing er en kortvarig støttesamtale som gjennomføres kort tid etter en traumatisk hendelse, vanligvis innen de første 24−72 timene. Formålet med defusing er å gi umiddelbar støtte og hjelp til å stabilisere følelsene til de som har vært involvert i hendelsen. Defusing kan utføres av en person som er trent til å gjøre dette, og kan vare fra 30 minutter til en time.  

Kjernen er å informere, lytte til og hjelpe de involverte med å sortere og bearbeide følelsene sine etter det de har opplevd. 

Gjennomføringstidspunkt er også en viktig forskjell mellom defusing og debriefing. Defusing gjennomføres kort tid etter hendelsen, mens debrifing gjennomføres noen dager eller uker senere. Defusing kan være en del av en større debriefingsprosess, men det er viktig å huske på at defusing og debriefing har forskjellige formål og utføres på forskjellige tidspunkter. 

Debriefing er en mer omfattende samtale der formålet er å hjelpe de som har vært involvert i hendelsen til å forstå og bearbeide det de har opplevd på en mer grundig måte.  

Noen risikofaktorer man bør være oppmerksom på ved debriefing: 

1. Re-traumatisering:

Hvis hendelsen som debrifes var traumatisk eller veldig stressende, kan debriefingen potensielt utløse en re-traumatiserende respons hos noen deltakere. Det er viktig å være oppmerksom på denne risikoen og sørge for at alle deltakerne føler seg trygge og støttet under hele debriefingsprosessen.

2. Stigma:

Noen deltakere ønsker ikke å dele sine erfaringer eller følelser på grunn av stigma eller frykt for negative konsekvenser. Det er viktig å etablere tillit og trygghet, samt å understreke at det er frivillig å delta i debriefingen og at deltakelse ikke vil ha noen negative konsekvenser.

3. Konflikt:

Hvis debriefingen involverer en gruppe mennesker som har ulike oppfatninger eller følelser om hendelsen, kan det oppstå konflikter eller misforståelser. Det er viktig å sørge for at debriefingen er strukturert og moderert på en måte som fremmer respektfull og produktiv kommunikasjon.

4. Overfokus:

Debriefing kan noen ganger føre til at deltakerne blir for opptatt av detaljene i hendelsen og kan miste fokus på å lære av erfaringene og identifisere måter å forbedre fremtidig ytelse. Det er viktig å ha en klar struktur og mål for debriefingen, og å veilede diskusjonen mot konstruktiv læring.

5. Manglende oppfølging:

Hvis debriefingen ikke etterfølges av handling eller implementering av læringen, kan debriefingen bli forgjeves. Det er viktig å utarbeide en handlingsplan og sørge for at deltakerne er klar over hva som forventes av dem etter debriefingen.

Debriefing har vært kritisert for å forstyrre den naturlige helingsprossessen etter en katastrofe eller traumatisk hendelse. Dette kan skyldes flere faktorer:

 

1. For tidlig debriefing 

For tidlig debriefing kan bringe tilbake følelsene og opplevelsene for tidlig. I slike tilfeller kan det være bedre å vente en stund og la de involverte få tid til å bearbeide opplevelsene på egen hånd før debriefing.

2. For dyptgående debrifing 

For dyptgående debrifing kan forstyrre den naturlige helingsprosessen og øke risikoen for retraumatisering. I slike tilfeller kan det være bedre å ha en mer overfladisk debriefing, eller å velge en annen form for bearbeidelse, som for eksempel individuell terapi.

3. Utilstrekkelig opplæring

Det er viktig at personen som gjennomfører debriefingen har tilstrekkelig opplæring eller tilstrekkelig erfaring i å jobbe med mennesker som har opplevd traumer. Den naturlige helingsprosessen kan ellers bli forstyrret og det kan skapes forvirring eller unødig fokus på bestemte hendelser eller følelser.

4. Utilstrekkelig oppfølging

Utilstrekkelig oppfølging etter debriefingen kan forstyrre den naturlige helingsprosessen ved å etterlate deltakerne med følelsen av at de ikke har fått den støtten de trenger. Det er viktig å sørge for at deltakerne har tilgang til videre støtte og oppfølging.

5. Utilstrekkelig tilpasning

Utilstrekkelig tilpasning av deltakernes individuelle behov eller til deres kulturelle bakgrunn kan forstyrre den naturlige helingsprosessen ved å skape en følelse av avstand eller misforståelse. Det er viktig å tilpasse debriefingen til deltakernes individuelle behov og kulturelle bakgrunn for å sikre at den er så effektiv og støttende som mulig.

Psykologspesialist Jorunn Helle snakker om Low impact disclosure:

Den klassiske debriefingen:

Ulike forskningsmiljøer har vært uenige om hvorvidt det man kaller psykologisk debriefing har effekt. FHI rapporten fra 2022 konkluderer med at det ikke går an å trekke noen konklusjon om effekt av psykologisk debrifing for helsepersonell involvert i uønskede pasienthendelser, dette sammenfaller med konklusjonen til andre tilsvarende studier.

NICE guidelines og norsk elektronisk legehåndbok peker derimot på at psykologisk debrief kan ha negativ effekt på naturlig tilheling. Den nasjonale veilederen for kriser har valgt å benytte begrepet støttesamtaler, som du finner mer informasjon om på psykososialberedskap.no.

Samtidig er debrief i bruk hos en del innsatspersonell, hvor det rapporteres nytteverdi, dersom det gjennomføres på riktig måte med kompetente ledere. Vi har derfor valgt å inkludere informasjon om det vi kaller den klassiske debriefingen.

Psykolog Reidar Thyholdt presenterer den klassiske debriefingen:

Eid, Johnsen, Løvstad & Michelsen (2005). Kriseintervensjoner i operative organisasjoner: Erfaringer fra Sjøforsvarets Støttelag. Tidsskrift for norsk psykologforening.

Evans et al (2023). A systematic scoping review on the evidence behind debriefing practices for the wellbeing/emotional outcomes of healthcare workers. Front. Psychiatry 14:1078797.

Greenberg, N. and Rafferty, L. (2021), Post-traumatic stress disorder in the aftermath of COVID-19 pandemic. World Psychiatry, 20: 53-54. https://doi.org/10.1002/wps.20838

Landstad, S & Christie, J. (2020). Helhetlig debrief. Hvordan bygge oppunder en kultur for læring. Master Luftkrigsskolen.

Meneses-Echavez JF, Borge TC, Nygård HT, Gaustad JV, Hval G. (2022). Psykologisk debriefing for helsepersonell involvert i uønskede pasienthendelser: en systematisk oversikt. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Moen, A (2014). Debrief etter ekstremhendelse. Master NTNU.

NICE guideline (2018). Guideline Post-traumatic stress disorder.

©2023. RVTS Vest

Hjelp til hjelperen er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring