Kompetansepakke 2

Mulighetene jeg får gjennom å være bevisst på mentalisering, triggere og stressreduksjon

Kompetansepakke 2

Innhold i kompetansepakke 2:

 • Mulighetene vi får gjennom mentalisering som hjelper oss å forstå både barnet og oss selv.
 • Mulighetene som ligger i å forstå elevers reaksjoner gjennom et trigger- og stress-perspektiv

Gjennomføring:

 

Leder leser intro-tekst:

 
Mentalisering handler om å klare å se bak adferden til eleven, å se og forstå hen innenfra. Mentalisering handler også om å klare å se seg selv så godt innenfra at jeg kan se meg selv utenfra.

Velkommen v/leder

 • Trygghet: Bli trygg på mentalisering, triggere og stressreduksjon. 
 • Forstå: Kjenne at jeg evner å forstå barnet innenfra og meg selv utenfra. 
 • Praksis: Erfare at når jeg forandrer mine reaksjoner, kan eleven kjenne seg tryggere og de sterke reaksjonene kan avta. 

A: Fagfilm,  6 min 


Tema: Mentalisering

Kunnskap om mentalisering kan gi støtte til virksomme måter å både forstå og regulere barn på som gjør at de opplever seg trygge midt i det som oppleves utrygt eller vanskelig. Kunnskap om triggere og stress kan hjelpe oss i å ta trygge valg i møte med elever som utfordrer oss med sine sterke reaksjoner.

Start video

Mette E. Garmannslund, psykologspesialist ved RVTS Vest.

Refleksjonsspørsmål individuelt. 5 min:

Reflekter over følgende spørsmål i møte med barn som utfordrer deg:

 • Hva skjer med deg når du skal prøve å se eleven innenfra?
 • Hva skjer med deg når du prøver å se deg selv utenfra?
 • Hva skjer med deg når du prøver å ta inn de andre elevenes opplevelser i situasjonen?

Lærende fellesskap. Drøfting i  gruppe på 5 stk. 30 minutt 

Åpen refleksjon.  

 • Hvordan kan mentalisering anvendes av tilsatte i skolen, for å forstå elevens uro?
 • Hvilken påvirkning har barnets uro for den voksnes evne til å mentalisere?

Den yngste i gruppen passer på tiden. Den nest yngste passer på at alle får ordet. 

5 min stå opp og strekk ut 

🙂

B: Fagfilm, 7.30 min 


Tema: Trigger- og stressreduksjon 

Innholdet i neste fagfilm handler om at barn blir påvirket av sanseinntrykk som kan oppleves som triggere og stress. Den handler om at bevissthet rundt universelle triggere hjelper oss voksne å tenke i forkant og å være forberedt FØR eleven reagerer. Det kan være stress-reduserende for eleven. Dette kan vi øve på! 

Start video

Dag Ø. Nordanger, Dr.psychol./psykologspesialist, RVTS Vest.

Refleksjonsspørsmål individuelt 5 min:

 • Hva tenker du om kunnskapen om hvordan elever blir påvirket av sanseinntrykk, inkludert at de også blir påvirket av deg? 
 • Hva gjør det med deg å erkjenne denne kunnskapen? 

 

Lærende fellesskap. Drøfting i små grupper: 30 minutt:

Vi øver. 

Disse små øvelsene gjør vi for å kjenne hvordan det kan være å forandre ordene vi bruker i møte med elever som trigger oss med sin adferd og reaksjoner. Øvelsen kan virke banal, men den kan være virkningsfull. Øvelse viser seg å ha bedre effekt en at noen sier til deg hva du kan si/gjøre. “What you practice, you will be very good at”. Om dere heller vil bruke andre ord enn de som er i øvelsen, er det ok, men poenget er at ordene skal være preget av at du bruker kunnskap om utviklingstraumer, barnesyn, mentalisering, trigger og stressreduksjon.

2.2 Øvelser til fagfilm 2 Trigger- og stress-reduksjon.

Leder avslutter

Det vi har gjennomgått, reflektert over og øvd på idag, er noe dere skal ta med dere i møte med ulike utfordrende situasjoner i møte med elevers reaksjoner. Det er gjennom bevisst gradvis utprøving at vi kan klare å møte elevene på mer trygge, virksomme og ivaretakende måter. Lykke til med å jobbe inn kunnskapen om mentalisering, trigger- og stressreduksjon slik at det blir bedre kommunikasjon mellom deg og elever som utfordrer deg med sine reaksjoner. Gjennom å forstå eleven innenfra, og redusere stress vil både du og alle elevene får en bedre skoledag

Takk for i dag!

Forarbeid:   

Kunnskap om mentalisering kan gi støtte til virksomme måter å både forstå og regulere barn på som gjør at de opplever seg trygge midt i det som oppleves utrygt eller vanskelig. Kunnskap om triggere og stress kan hjelpe oss i å ta trygge valg i møte med elever som utfordrer oss med sine sterke reaksjoner.

Case:

Amir er 9 år. Han er vokst opp i en sårbar omsorgssituasjon og har vært vitne til vold i nære relasjoner over tid. Amir viser en del utfordrende adferd på skolen. Han reagerer med aggresjon og avvisning på lærerens/miljøarbeiderens forsøk på kontakt. Amir er også ofte i konflikt med medelever. Han misforstår raskt andres intensjoner og kan utagere fysisk og verbalt dersom han opplever å bli utfordret eller i kravsituasjoner. Dette fører til at Amir ofte står på utsiden av det sosiale og faglige fellesskapet på skolen. De voksne forstår ikke hans sterke reaksjoner. Nå begynner de å observere hverandre i kontakten med Amir. De ser på triggere og stress. Da skjer det noe. 

Etterarbeid:

Forslag til hvordan øve på mentalisering og triggejakt  

Gjenkjenn at barn trigger oss | Skolerom.no 

Lese artikkel:

Tilrettelegging av skolehverdagen for elever med traumer (Utdanningsnytt)

Tilleggsressurser:

Kunnskapsgrunnlag

Gå til kunnskapsgrunnlaget for opplæringen

I filmen om mentalisering så får vi høre om Peter som møter en miljøarbeider på butikken. 

Reflekter over følgende spørsmål: 

 • Dersom Peter klarte å forstå situasjonen fra miljøarbeideren sitt ståsted. Hva kunne han tenkt da?  
 • Hvilke erfaringer kan Peter ha som forsterker disse følelsene?   
 • Hvordan tenker du at miljøarbeideren bør gå frem for å hjelpe Peter til å bedre sin mentaliseringskapasitet?  

 

©2023. RVTS Vest

Kompetansepakke Sandnes er laget på samme plattform som rvtsvest.no. 

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring