Samtykkeskriv (TANDEM PRE/POST)

Vil du delta i forsknings- og utviklingsprosjektet «Læringsbytte fra traumekompetanseprogrammer»?

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forsknings- og utviklingsprosjekt hvor formålet er å utvikle og forbedre traumekompetanseprogrammene vi ved RVTS vest driver eller er involvert i. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

 

Formål

Prosjektet er både et forsknings- og et utviklingsprosjekt. Vi ønsker å forske på deltakernes læringsutbytte fra kompetanseprogrammene våre på dette fagområdet. Formålet er å kunne utvikle programmene og tilpasse dem til tjenestenes og deltakernes behov, samt å innhente kunnskap som kan bidra til å utvikle tilsvarende kompetanseprogrammer ved andre virksomheter. Sentrale forskningsspørsmål som ønskes belyst er;

§  Hvordan utvikler deltakerens kompetanse på dette fagområdet seg fra før til etter programmet?

§  Hvordan påvirker programmenes ulike pedagogiske tilnærminger deltakernes læringsutbytte?

§  Hvordan påvirker deltakerens bakgrunn (som grunnutdanning og erfaring) læringsutbyttet?

 

Resultatene fra prosjektet skal brukes av de ansatte ved RVTS vest, og i dialog med tjenestene og programdeltakerne, for å vurdere hvordan programmene kan videreutvikles for å øke læringsutbyttet. Resultater fra prosjektet vil også inngå som en integrert del av et pågående program, blant annet som utgangspunkt for dialog med deltakerne om hvilke kompetanseområder som er tilstrekkelig dekket, og hvilke det trengs mer påfyll på.

Videre vil resultatene bli brukt i rapporteringen fra RVTS vests virksomhet, og som grunnlag for våre ansattes formidling gjennom presentasjoner og vitenskapelige publikasjoner.  

 

Hvem er ansvarlig for prosjektet?

Ansvarlig for forsknings- og utviklingsprosjektet er Helse Bergen HF, RVTS vest. Prosjektansvarlig er senterleder ved RVTS vest, Espen Rutle Johansson. Prosjektleder er Dag Ø. Nordanger, som er psykologspesialist ved RVTS vest.

Datainnsamlingen skjer ved hjelp av et standardisert spørreskjema som også benyttes av andre kompetansevirksomheter (inkl. de øvrige norske RVTSene). For å etablere et bredere kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å utvikle kompetanse på dette fagområdet, er det et mål om at datamaterialet samlet inn gjennom prosjektet i fremtiden kan inngå i samarbeidsprosjekter med slike eksterne instanser.

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du får spørsmål om å delta fordi du følger et av våre traumekompetanseprogrammer. For programmer av et visst omfang får alle deltakere i perioden f.o.m høsten 2020 t.o.m. høsten 2024 spørsmål om å delta.

 

Hva innebærer det for deg å delta?

Det å delta i prosjektet innebærer at du fyller ut det elektronisk spørreskjemaet ved starten av programmet, og det samme skjemaet ved avslutningen av programmet. Spørreskjemaet heter TANDEM, og er et standardisert skjema utviklet av norske virksomheter som jobber med å utvikle traumekompetane i tjenesteapparatet. For de fleste tar utfyllingen mellom åtte og tolv minutter.

Skjemaet inneholder spørsmål om hvordan du opplever arbeid med barn, ungdommer eller voksne som har sosiale eller emosjonelle vansker, hvordan du vurderer din kunnskap og kompetanse på dette feltet, og hvordan du syns at dere jobber sammen om dem som har slike vansker i ditt arbeidsfellesskap. Besvarelsen ved programstart har et supplement med spørsmål om din fagbakgrunn, erfaring og tjenestetilhørighet, mens besvarelsen ved programslutt har et supplement med spørsmål om selve programmet og dets forankring i din organisasjon. Svarene registreres elektronisk.

 

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Siden besvarelsen din kun kan identifiseres gjennom det personlige nummeret du selv tilfeldig har trukket ut, forutsetter sletting av data at dette oppgis.

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Det vil ikke gå ut over tilbudet du får eller ditt utbytte fra programmet. De som krysser av for at de ikke ønsker å delta, koples videre til en nettside med et alternativt pedagogisk og faglig relevant innhold.

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Det registreres ingen direkte personopplysninger, kun indirekte ikke-sensitiv bakgrunnsinformasjon som fagbakgrunn, erfaring og tjenestetilhørighet. For å kunne holde orden på hvilket program besvarelsene gjelder, gis hver undersøkelse et nummer. Dersom data blir behandlet av en som kjenner programdeltakerne godt (for eksempel en programansvarlig), vil vedkommende ha mulighet for å knytte enkelte besvarelser til person gjennom sammenstilling av bakgrunnsinformasjonen. I likhet med all innsamlet informasjon behandles slike opplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Besvarelsene i seg selv lagres og oppbevares kun som tallkoder og vil være helt anonymiserte. Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes eller spores kun på bakgrunn av data. Ingen deltakere vil kunne gjenkjennes i formidling eller publikasjoner fra prosjektet. Publikasjoner blir også anonymisert når det gjelder enkelttjenester. Undersøkelsen er utformet i samråd med Personvernombud i Helse-Bergen HF.  Nettplattformen spørreskjemaet er satt opp på, «Corporater Surveyor», er klarert mht. personvern og datasikkerhet for bruk innen Helse Vest RHF.

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Opplysningene registreres og lagres kun i kodet anonymisert form. Data vil bli arkivert på sikre lagringsenheter ved RVTS vest også etter at prosjektet avsluttes desember 2024. De lagres på ubestemt tid, for å kunne anvendes som kunnskapsgrunnlag for vår kompetanseutviklingsvirksomhet, og som grunnlag for flere studier ved RVTS vest eller i samarbeid med andre av hva som påvirker læringsutbyttet av denne typen kompetanseprogrammer. Det vil kun være senterleder ved RVTS vest som kan gi tilgang til bruk av data.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

        innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,

        å få rettet personopplysninger om deg,

        å få slettet personopplysninger om deg, og

        å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

 

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

·       RVTS vest, ved prosjektleder Dag Ø. Nordanger; dago@helse-bergen.no

·       Vårt personvernombud: Chister Kleppe; christer.kleppe@helse-bergen.no

 

 

Med vennlig hilsen

Espen Rutle Johanson
Senterleder RVTS vest