Om RVTS

Om RVTS Vest

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging tilbyr anerkjent og oppdatert spisskompetanse på:

  • Traume og traumatisk stress
  • Vald og seksuelle overgrep
  • Sjølvmordsførebygging
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon

 

Vi tilbyr

  • Faste eller tilpassa opplæringsprogram
  • Rådgjeving i enkeltsaker
  • Rettleiing i gruppe
  • Møteplassar for fagutveksling
  • Nettressursar

Vi fokuserer på traumebevisstheit og kultursensitivitet i møte med sårbare grupper. Gjennom formidling av kunnskap, utvikling av ferdigheiter og refleksjon kring haldningar, vert praksis forbetra.

Vårt nedslagsfelt er Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og vi arbeider på tvers av etatar og sektorar. Helsedirektoratet er vår oppdragsgjevar.

Kontakt oss

Telefon: + 47 55 97 66 95
Email: rvts@helse-bergen.no

Postadresse
RVTS Vest
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400, 5021 BERGEN