Mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme 2021

Bergensmodellen (BMO)

I 2016 utvikla og piloterte RVTS Vest si første mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot voldelig ekstremisme i Bergen. Sidan har vi utdanna over 200 mentorar frå heile Noreg.

Vår nasjonale mentoropplæring har som mål å utruste deltakarane med ei haldnings- og handlingskompetanse som gjer dei i stand til å fange opp og jobbe med personar som:

  • står i fare for å gå inn i en radikaliseringsprosess
  • har vore eller er ein del av ekstremistiske nettverk
  • har returnert frå irregulær krigføring i konfliktområde
  • er barn av fremmedkrigarar
  • samt desse gruppene sine pårørande og utvida familienettverk

Målgruppe

Målgruppe for utdanninga er personar som har ein jobb der dei kjem i kontakt med sårbare unge, vaksne og deira pårørande.

Til dømes tilsette i utekontakten, barnevern, familievern, lærarar, flyktningeteneste, skulerådgjevar, psykisk helse, SLT-koordinator, politi, NAV, tilsette i frivillige og religiøse organisasjonar.

Utdanninga vektlegg at deltakarane er personleg eigna, har relevant fagbakrunn og jobbkontekst. Forutsetning for opptak er at tenester som søker har ein implementeringsplan for bruk av utlærte deltakarar; for eksempel som miljøterapeutiske mentorar, medlem i kommunale ressursteam, radikaliseringskontaker i politiet eller som ressurspersonar på sin arbeidsplass.

Samlingar

Utdanninga vert i 2021 arrangert via Teams. 

Alle samlingar varar frå  09.00 – 15.30

Oppkobling til Teams 08.30

Samling 1

17. - 19. mars

Samling 2

7. - 9. april

Samling 3

26. - 28. mai

Forelesarar

Bekrefta forelesarar.

Tore Bjørgo

Professor

Professor ved Universitetet i Oslo og leder for Senter for forskning på Ekstremisme:­ ­Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold» (C-REX). Hans forskning omfatter politisk vold/­terrorisme, rasisme/høyreekstremisme, de-­radikalisering og exit-programmer, kriminelle ­gjenger og subkulturer, kriminalitetsforebygging/anti­terrorisme, politivitenskap, konflikter i Midt­østen og politisk kommunikasjon. Han var initiativtaker til bl. a. «Exit-prosjektet» som hadde som mål å få ungdommer ut av rasistiske grupper. Prosjektet ble ­senere adoptert og brukt i Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Sveits.

Solveig Høegh Krohn

Master i freds- og konflikstudier

Utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt, en offentlig godkjent høyskole. Hun har også en mastergrad i Peace & Conflict-studies fra Universitetet i Oslo, med psykologi og idéhistorie som de viktigste fagene i emnekretsen. Solveig har tidligere undervist seks kull på RVTS Vest sin mentoropplæring.

Olav Elgvin

Postdoktor

Postdoktor ved Universitetet i Bergen, på et prosjekt om islamsk tenkning i Skandinavia. Han har skrevet doktorgrad i sammenliknende politikk om historien til Islamsk Råd Norge. Han er utdannet i filosofi og statsvitenskap, med mastergrad i filosofi fra Lunds universitet og mastergrad i freds- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo. Han er for tiden ansatt i Fafo, og skriver­ doktorgrad ved Institutt for sammen­liknende politikk ved UiB. Elgvin har vært fast foredragsholder på RVTS Vest sin mentor­opplæring siden oppstarten i 2016.

Sylvi Ramsli Fiskerstrand

Psykologspesialist

Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og er spesialist i klinisk voksen­psykologi. Hun har jobbet med behandling av ­mennesker utsatt for traumer siden hun var ferdig ­utdannet i 2002. Sylvi har vært ansatt ved RVTS Vest siden senteret ble opprettet,­ og har i flere år også vært tilknyttet allmenpsykiatrisk poliklinikk ved Kronstad DPS. Der jobber hun særskilt med ­behandling av pasienter utsatt for multiple og ­komplekse traumer. Sylvi har også jobbet i PPT og ved Sandviken sykehus, og har videreutdanning innen EMDR, Narrativ eksponeringsterapi, sensorimotorisk psykoterapi og arbeid med dissosiative lidelser.

Faicel Chaaibi

Seniorrådgiver

Faicel er norsk-marokkansk, ­medlem av Bergen moské og med-prosjekt­leder i samarbeidsprosjekt om forebygging av radikalisering og ­voldelig ekstremisme, mellom Bergen Moské, ­Bergen kommune, Vest politidistrikt og RVTS Vest. Chaaibi er utdannet petroliumsingeniør og er seniorrådgiver HMS ved NORCE ­Research Center.

Solveig Moldrheim

Seniorrådgiver

Seniorrådgiver ved Raftotiftelsen og PhD-kandidat i historiedidaktikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun leder arbeidet med Dembra på Vestlandet. Moldrheim er utdannet lektor med historie hovedfag og har siden 2005 undervist om menneskerettigheter og demokrati. I sitt doktorgradsarbeid forsker hun på fordomsbruk og gruppebaserte krenkelser i skolen.

Cecilie Nilsen

Avdelingleder

Avdelingleder ved oppfølgings­avdelingen ved Utekontakten i Bergen kommune og medlem i TOT (Tverreatetlig Operativ Team) ­Radikalisering i Bergen kommune. Nilsen er utdannet­ sykepleier og har master i internasjonal helse. Har jobbet i Utekontakten siden 2008 og periodevis gjennom 10 år med Leger uten grenser.

Kimmie Åhlén

Foreleser

Kimmie Åhlén drömde som ung om att skriva poesi, men jakten på identitet ledde istället till att han blev skinnskalle redan som 12-åring. Idag arbetar Kimmie Åhlén med ungdomsfrågor och driver eget företag som föreläsare. Han har bland annat föreläst för UNESCO, RVTS, skolor i hela landet och jobbar tillsammans med Segerstedtinstitutet, Göteborgs Universitet kring frågorna om extremism och är flitigt bokad som föreläsare.

Med skratt och tårar tar Kimmie Åhlén med er genom en berättelse om att växa upp som ung pojke i en bruksort med drömmar om att skriva poesi, genom skolår fyllda av mobbning och utanförskap, tills jakten efter identitet och samhörighet blir så stark att den blir outhärdlig. Kimmie blir skinnskalle som tolvåring och fostras av vuxna nationalsocialister, i en värld av alkohol. Som sjuttonåring är han ledare för det lokala gänget i Sveriges största nazistiska organisation och som nittonåring har han tröttnat på hela livet. Exiten blir fruktansvärd med amfetamin, kriminalitet och våld och slutar till slut i fängelse. Men någonstans finns poeten kvar och efter hjälp från civilsamhället lyckas rasismen, ilskan och missbruket övervinnas genom ett par till synes oskyldiga boxningshandskar. En berättelse om livet, om perspektiv vi inte är vana vid, om drömmar som aldrig kan besannas i ett samhälle där machoattityden har greppet, om kärlek och om sorg. En berättelse om att det går att vända varje misstag till något positivt och en berättelse om framtiden.

Pål Tore Haga

Radikaliseringskontakt

Radikaliseringskontakt i Vest Politi­distrikt og medlem i TOT Radikalisering i Bergen Kommune. Haga er også fagleder for det fore­byggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ­ekstremisme i Vest Politidistrikt. Haga har mangeårig bakgrunn som etter­forsker og har videreutdanning innen kriminalitets­forebyggende politiarbeid ved ­Politihøyskolen.

Cathrine Thorleifsson

Forsker

Forsker ved Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Cathrine har en doktorgrad i antropologi fra London School of Economics and Political Science (2012). Hennes forskingsinteresser er det antropologiske studiet av ytre høyre, nasjonalisme, rasisme og rasialisering, migrasjon, grenser, identitet og tilhørighet.

Elisabeth Harnes

Spesialkonsulent/koordinator

Spesialkonsulent i tvungen migrasjon og flyktninghelse og koordinerer RVTS Vest sitt arbeid om ­radikalisering og voldelig ekstremisme. Hun har en mastergrad i religionsstudier og har forsket på kollektive traumer og konverteringsprosesser til Islam blant afro-amerikanere: «Re-defining the Black Self, the Muslim Way.» ­Utdannet familieterapeut, sertifisert ICDP veileder og videre­utdanning i sensori­motorisk psyko­terapi. Harnes har studier i ­veiledning, teologi og kulturforståelse fra Sveits, Mexico og Guinea-Bissau og bred inter­nasjonal erfaring fra sosialt og ­terapeutisk ­arbeid bl.a fra Indianapolis, USA og Kenya. I Norge har hun jobbet som minoritets­rådgiver i IMDi, høgskolelektor og lektor for nyankomne innvandrere.

Geir Olsen

Nestleder/sykepleier

Nestleder ved RVTS Vest og var med å starte opp RVTS Vest sin mentoropplæring sammen med ­Elisabeth Harnes. Han har master fra det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB: «Symbolsk vold og bruk av makt i norsk psykiatri» og er utdannet sinnemestringsterapeut i Brøset-programmet. Han har tidligere vært ansatt i regionalt kompetanse­senter i sikkerhets-, fengsels - og rettspsykiatri.

Påmelding og kontakt

Utdanninga går over tre samlingar med totalt 9 dagar og kostar til saman 2500 kr pr. person. Vi gjer merksam på  at det er begrensa plassar.  Betaling for utdanninga vert gjort i etterkant av opptaket. Det vert sendt ut faktura dersom det er fem personar eller fleire frå ein arbeidsplass som deltek. Øvrige får tilsendt betalingslenke for betaling via kort eller VIPPS.

Vi har stor pågang på utdanninga, og oppmodar kommunar og etatar som har planar om å melde seg på, men fortsatt ikkje har gjort det, sender ein mail til ansvarleg for mentoropplæringa:

Kontakt Elisabeth Harnes på : elisabeth.harnes@helse-bergen.no for meir informasjon om utdanninga Mob: 90697525. Innhald og detaljert program kjem i løpet av 2. mars.